ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“หมอปิยะสกล” ลงนามแต่งตั้ง คกก.จัดทำแนวทางการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ต่อยอดข้อเสนอ ‘SAFE’ จาก คกก.ที่มี “หมอสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ” เป็นประธาน ส่วนกรรมการชุดใหม่ มี “หมอภิรมย์” อธิการฯ จุฬาฯ เป็นประธาน “อัมมาร” และ “หมอพรพันธุ์” เป็นที่ปรึกษา “ปลัด สธ.” และ “เลขาธิการ สปสช.” เป็นรองประธาน พร้อมกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวของ รวมเป็น 29 คน มีหน้าที่กำหนดแนวทางพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ให้มั่นคง-ยั่งยืน และเสนอนโยบายเพื่อการขับเคลื่อน

ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 242/2559 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โดยระบุว่า ตามที่คณะกรรมการจัดทำแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1020/2558 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558) ได้เสนอผลการศึกษาและสังเคราะห์ข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดกรทรัพยากรในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความเป็นธรรม ตามหนังสือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่ 1530 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2558 นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชหารแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1.ศ.อัมมาร สยามวาลา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ที่ปรึกษา

2.รศ.พญ.พรพันธุ์ บุณยรัตนพันธุ์ อดีตประธานกรรมาธิการสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ ที่ปรึกษา

3.ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ

4.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการ

5.เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รองประธานกรรมการ

กรรมการมีดังนี้ 

6.เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

7.ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

8.อธิบดีกรมบัญชีกลาง

9.เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.)

10.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

11.ศ.นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัย อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

12.ศ.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.รศ.ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.รศ.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15.รศ.ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16.รศ.ประดิษฐ์ สมประกิจ รองอธิการบดีฝ่านการคลังและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

17.รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

18.นายคณิศ แสงสุพรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง

19.นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

20.นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)

21.นายพีระพงษ์ สุนทรวิภาต ผู้จัดการทั่วไป สำนักพัฒนาองค์การ กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)

22.นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ อุปนายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย

23.ผศ.ยุพดี ศิริสินสุข ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเรื้อรังอื่น กรรมการและเลขานุการ

24.พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

25.นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

26.นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี ประธานกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการประเมินผล สปสช. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

27.นส.สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล หัวหน้าศูนย์ข้อมูลและต้นทุน รพ.จุฬาลงกรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

28.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ผู้ช่วยเลขานุการ

29.นพ.เกษม ตั้งเกษมสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มประกันสุขภาพ สป.สธ. ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.กำหนดแนวทางพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2.เสนอนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในด้านต่างๆ ตามแนวทางที่กำหนด

3.หน้าที่อื่นๆ ตามที่ รมว.สาธารณสุขมอบหมาย

4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว เป็นผลต่อเนื่องเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.58 ที่คณะกรรมการจัดทำแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มี นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นประธานกรรมการ รายงานข้อเสนอของคณะกรรมการฯ โดยยึดหลักการ ‘SAFE’ และ นพ.ปิยะสกล ระบุว่ารับข้อเสนอดังกล่าวและจะตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อมาสานต่อข้อเสนอเดิม (ดูข่าว ที่นี่