เครือข่ายหลักประกันสุขภาพกว่า 3 พันคนวิ่งโบกี้ 99 พร้อมส่งคำท้าต่อถึง ‘มท.-อปท.’

Wed, 2016-05-04 20:39 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สปสช.และเครือข่ายหลักประกันสุขภาพรับคำท้าวิ่ง เดิน วีลแซร์ “โบกี้ 99 รถไฟสายสุขภาพ” ผู้ร่วมขบวนร่วม 3 พันคน รณรงค์สร้างกระแสตื่นตัวออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี พร้อมส่งคำท้า มท. อปท. และเทศบาลทั่วประเทศ ภาคีสำคัญรุกสร้างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร่วมขยายขบวนรถไฟสายสุขภาพ ดึงชาวบ้านร่วมใส่ใจออกกำลังกายต่อเนื่อง    

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 17:00 น. ที่อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารบี ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดรวมพลังเครือข่ายเดิน-วิ่งเพื่อหลักประกันสุขภาพ “วิ่งโบกี้ 99 รถไฟสายสุขภาพ” (Bogie 99 Running Challenge: UC Station) พร้อมปล่อยขบวนวิ่งเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมใส่ใจออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี จัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และภาคีเครือข่ายสุขภาพ โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย (มท.) องค์การเภสัชกรรม สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) พร้อมด้วยผู้บริหาร สปสช. นำโดย ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช รักษาการเลขาธิการ สปสช. รวมถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สปสช.ทั้ง 13 เขตทั่วประเทศ ตลอดจนเครือข่ายผู้ป่วย เครือข่ายคนพิการแต่ใจยังสู้ที่จัดขบวนวีลแชร์ร่วมรณรงค์ในครั้งนี้ คาดว่ามีจำนวนผู้ร่วมขบวนโบกี้ครั้งนี้เกือบ 3,000 คนทั่วประเทศ  

ภญ.เนตรนภิส กล่าวว่า วัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงาน “Bogie 99 Running Challenge รวมพลังเครือข่าย เดินวิ่งเพื่อหลักประกันสุขภาพ” ขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพอันดีให้ผู้บริหาร บุคลากรของ สปสช.และเครือข่ายภาคีด้านหลักประกันสุขภาพ และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย  

“วันนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “Bogie 99 Running Challenge รวมพลังเครือข่าย เดินวิ่งเพื่อหลักประกันสุขภาพ” กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากรของ สปสช. เครือข่ายด้านสุขภาพ เครือข่ายผู้ป่วย เครือข่ายผู้พิการ ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และบริเวณใกล้เคียง  รวมกว่า 1,000 คน นอกจากการจัดงานที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ แห่งนี้แล้ว ยังได้จัดให้มีกิจกรรมเดียวกันนี้ในจังหวัดที่ตั้งของ สปสช. สาขาเขต รวมอีก 13 แห่งทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมงานอีก 1,500 คน” 

ภญ.เนตรนภิส กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาคีร่วมจัดงาน ได้แก่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) องค์การเภสัชกรรม รวมถึง รพ. มงกุฏวัฒนะ และ รพ. บ้านแพ้ว จำกัด (องค์การมหาชน) ที่ร่วมสนับสนุนทีมพยาบาลและรถฉุกเฉิน และในโอกาสนี้ขอส่งคำท้าทายเพื่อเชิญชวนให้ กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกพื้นที่ และเทศบาลทุกแห่งทั่วประเทศ จัดกิจกรรมวิ่ง Bogie99 แบบนี้เป็นขบวนต่อๆ ไป เพื่อช่วยรณรงค์ส่งเสริมให้การออกกำลังกายเป็นไปอย่างกว้างขวางและเข้าถึงทั่วทุกชุมชนมากยิ่งขึ้น  

สำหรับภาคีเครือข่ายสุขภาพที่เข้าร่วม ได้แก่ เครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายผู้ป่วย เครือข่ายเยาวชน UHC Young: พลเมืองใหม่หลักประกันสุขภาพ เครือข่ายคนพิการแต่ใจยังสู้ โดยในส่วนของเครือข่ายผู้ป่วยที่เข้าร่วม ได้แก่ เครือข่ายผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ เครือข่ายมะเร็งเต้านำ กลุ่มอาสาเพื่อนมะเร็ง เครือข่ายผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย เครือข่ายผู้ป่วยไต เครือข่ายผู้ป่วยเอชไอวี เครือข่ายผู้ป่วยเบาหวาน เครือข่ายผู้ป่วยโรคหัวใจ เครือข่ายคนพิการ เครือข่ายสมาคมผู้บกพร่องทางจิต เครือข่ายความพิการทางสติปัญญา เครือข่ายความเคลื่อนไหว เครือข่ายการมองเห็น เครือข่ายการได้ยิน และเครือข่ายออทิสติก เป็นต้น ส่วนเครือข่ายภาคประชาชน ได้แก่ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ชุมชนแออัด เครือข่ายแรงงานนอกระบบ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม