ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุขจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน มั่นใจประชาชนคนไทยทุกคนต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพ หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดหรือมีข้อสงสัย โทรสายด่วนคุ้มครองผู้บริโภค หมายเลข 02-193-7999

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดการประชุมวิชาการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยมีผู้บริหารด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สุขภาพภาคประชาชน อสม.ระดับจังหวัด และภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมกว่า 2,000 คน

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนทั้งประเทศ และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประชาชนคนไทยทุกคนจะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรการแพทย์ และสาธารณสุข ศึกษาวิจัยความรู้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชน และนำมาใช้ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งการสร้างพฤติกรรมสุขภาพแก่ประชาชน ลดการเจ็บป่วย ดูแลคุ้มครองผู้รับบริการสุขภาพให้ได้รับความปลอดภัยจากการรับบริการสุขภาพ การควบคุมมาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย์ที่ให้บริการ ควบคุมอาคารสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยและเหมาะสม โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายการคุ้มครองด้านระบบบริการสุขภาพอย่างจริงจัง

นอกจากนี้ต้องพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชนให้เข้มแข็ง ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน ประชาชนได้รับการส่งเสริม และพัฒนาให้มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้สุขภาพได้ตลอดเวลา โดยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายทุกระดับและทุกภาคส่วน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน คือ ประชาชนมีสุขภาพดี มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน

ด้าน นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การคุ้มครองผู้บริโภคได้ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 5 ประการ คือ

1.ได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ  

2.มีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ

3.ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ

4.ได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา

5.ได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค

ทั้งนี้ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ปลอดภัย สมประโยชน์ ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดหรือมีข้อสงสัย สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทางสายด่วนคุ้มครองผู้บริโภค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หมายเลข 02-193-7999