ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมควบคุมโรคคว้า 9 รางวัลผลงานคุณภาพจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประจำปี 59 เช่น นวัตกรรมการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน สคร. 9 นครราชสีมา, AIDS Zero Portal ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ, การสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษจากเชื้ออหิวาต์เทียม สำนักระบาดวิทยา, คลินิก NCD คุณภาพ สำนักโรคไม่ติดต่อ, ตรวจจับ-สกัดกั้นโรคติดต่อข้ามประเทศ สคร. 1 เชียงใหม่ เป็นต้น

นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้มอบรางวัลผลงานคุณภาพใน 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1.รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแห่งชาติ 2.รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และ 3.รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม แก่หน่วยงานของรัฐ ทั้งส่วนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การมหาชน นั้น สำหรับในปี พ.ศ.2559 นี้ กรมควบคุมโรค มีผลงานที่ได้รับการพิจารณารางวัล จำนวน 9 เรื่อง แบ่งตามประเภทรางวัล ดังนี้ 

1.รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ในหมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการให้ความสำคัญต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน และการนำสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุงผลการดำเนินงานในด้านต่างๆอย่างจริงจัง ทำให้กรมควบคุมโรคมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

2.รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ มีผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ระดับดีเด่น 2 ผลงาน ได้แก่

ผลงานเรื่องอุปกรณ์ลดฝุ่น : นวัตกรรมการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย สามารถลดต้นทุนการผลิตราคาถูกลงกว่าเดิม มีน้ำหนักเบา และนำไปใช้ในการลดฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลงานเรื่อง AIDS Zero Portal ของศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ (ศบ.จอ.) เป็นการจัดทำเครื่องมือเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี โดยสามารถแสดงผลในภาพรวมระดับประเทศ ระดับเขต ระดับจังหวัด และหน่วยบริการ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผน และเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

และยังมีผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ระดับดี อีก 3 ผลงาน ได้แก่

ผลงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษจากเชื้ออหิวาต์เทียม ของสำนักระบาดวิทยา ได้พัฒนาการวางแผนการสอบสวนให้ครอบคลุม ทำให้สามารถระบุสาเหตุการระบาด นำไปสู่การประสานงานและแจ้งเหตุการณ์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับผู้บริหารและหน่วยงานทุกระดับอย่างเป็นระบบ

ผลงาน คลินิก NCD คุณภาพ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ของสำนักโรคไม่ติดต่อ ซึ่งโรงพยาบาลต้นแบบได้นำแนวทางการดำเนินการตามกรอบคลินิกดังกล่าว โดยบูรณาการให้เอื้อต่อการป้องกันและการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ดีขึ้น เพิ่มการดูแลแบบผสมผสานโดยทีมสหวิชาชีพ ตลอดจนความต่อเนื่องของการดูแลตลอดช่วงอายุ มีการเชื่อมโยงการเข้าถึงการดูแลในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน เป็นต้น

ผลงาน ตรวจจับ-สกัดกั้นโรคติดต่อข้ามประเทศแบบบูรณาการ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ได้คิดค้นระบบคัดกรองผู้ป่วยสงสัยเป็น 3 ระยะ และในกรณีมีผู้สงสัยป่วย หน่วยงานเครือข่ายจะดำเนินการเชิงรุกเข้าเยี่ยมชุมชนทันที สำหรับนักท่องเที่ยว จะมีระบบเฝ้าระวังโดยสถานีอนามัย ในชุมชน คลินิกเอกชน โรงพยาบาลภาครัฐ และโรงพยาบาลเอกชนเป็นเครือข่าย ทันทีที่พบว่า มีผู้สงสัยป่วยจะดำเนินการส่งต่อข้อมูลและผู้เกี่ยวข้องจะดำเนินการต่อตามคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละโรคนั้น

นอกจากนี้ กรมควบคุมโรคยังได้รับรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สามารถรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานได้เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ผลงานได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติจนถึงปัจจุบัน โดยผลงานที่ได้รับรางวัลคือ

ผลงานมาลาเรีย : การพัฒนาศักยภาพแบบบูรณาการ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

ผลงาน นวัตกรรมการยืนยันการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์เครือข่าย (Webcam Microscope ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร) ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

3.รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ผลงานเรื่อง “ธรรมนูญสุขภาพชุมชน” สู่มาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลในระดับดี โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการร่วมกับ อบต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ได้ร่วมกันดำเนินการตั้งแต่การหาข้อมูลพฤติกรรมมากำหนด “ธรรมนูญสุขภาพชุมชน” ซึ่งมีมาตรการให้คนในชุมชนถือปฏิบัติร่วมกัน ส่งผลให้การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนลดลง

นพ.ภาณุมาศ กล่าวอีกว่า รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลระดับประเทศ และถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับส่วนราชการ ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ ทั้งนี้ ผู้บริหารกรมควบคุมโรค และเจ้าของผลงานได้เข้ารับรางวัลจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ