ถาม-ตอบ ปัญหาค่าตอบแทน ‘สหวิชาชีพ รอประกาศ สายสนับสนุน รอความชัดเจนจาก สนย.’

Sat, 2017-01-07 07:47 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กลุ่มกฎหมาย สป.สธ. แจงข้อสงสัยเบื้องต้นค่าตอบแทนฉบับ 11 และ 12 ทำเป็นคำถาม คำตอบ ปัญหาค่าตอบแทน ชี้เป็นการตีความข้อกำหนดในหลักเกณฑ์ ฉบับ 11 และ ฉบับ 12 ของนิติกรกลุ่มงานกฎหมายและคดีเท่านั้น ยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาของปลัด สธ.จึงไม่อาจใช้อ้างอิงอย่างเป็นทางการได้ สงสัยสอบถาม สนย.

ภายหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้ทำหนังสือแจ้งเวียน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2559 นั้น
ได้มีผู้สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทางกลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) จึงได้รวบรวมประเด็นคำถาม และแนวทางการตอบคำถามในเบื้องต้น เผยแพร่ทาง Facebook/กลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

รวมคำถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนฉบับที่ 11 และฉบับที่ 12 ที่กลุ่มงานกฎหมายและคดีได้รับทางโทรศัพท์ และแนวทางการตอบคำถามในเบื้องต้นของกลุ่มงานกฎหมายและคดี

1. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนตาม ฉบับ 11 เป็นอำนาจของผู้ใด ?

ตอบ เป็นอำนาจของ ผอ.รพ.สต.ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาตามคำสั่งมอบหมาย

2. หากเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอื่นโดยสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) ตั้งแต่ ฉบับ 8 ใช้บังคับ จะต้องมีคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ใหม่หรือไม่ ?

ตอบ ต้องดำเนินการมอบหมายใหม่ โดยให้ ผอ.รพ.สต เป็นผู้มีคำสั่งมอบหมาย ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.59

3. สหสาขาวิชาชีพ ตามข้อ 11.4.1 (4) ของ ฉบับ 11 คือตำแหน่งใดบ้าง ?

ตอบ ขณะนี้ยังมิได้มีประกาศของปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่ามีตำแหน่งใด ฉะนั้น จึงขอให้รอประกาศกำหนดต่อไป

4. ถาม ตามข้อ 11.4.1 (5) ฉบับ 11 ที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ตามสายงานในระดับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป และต่ำกว่าปริญญาตรี รวมถึงตำแหน่งสายสนับสนุนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยด้วยหรือไม่ ?

ตอบ เนื่องจากประเด็นนี้ทางนิติกรยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน จึงต้องรอความชัดเจนจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ต่อไป

(เพิ่มเติม) กรณีคำถามตามข้อ 11.4.1 (5) ของ ฉ.11 ที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ตามสายงานในระดับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป และต่ำกว่าปริญญาตรี รวมถึงตำแหน่งสายสนับสนุนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนด้วยหรือไม่นั้น เนื่องจากประเด็นนี้ทางนิติกรกลุ่มงานกฎหมายและคดีได้ปรึกษากันในเบื้องต้นแล้ว แต่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าตำแหน่งใดที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนบ้าง ฉะนั้น จึงต้องรอความชัดเจนจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ต่อไป

5. การได้รับคำสั่งให้ไปฝึกอบรมตามข้อ 11.4.2 (2) ของ ฉบับ 11 เป็นเฉพาะกรณีให้ไปอบรมเฉพาะด้านบริหารแบบเดียวกับ ฉบับ 8 หรือไม่ ?

ตอบ ไม่ เนื่องจากข้อ 11.4.2 (2) ของ ฉบับ 11 กำหนดไว้เพียงให้ไปฝึกอบรมที่มีความจำเป็นต่อส่วนราชการหรือหน่วยบริการ ไม่ได้กำหนดว่าเฉพาะด้านบริหารเหมือน ฉบับ 8 การฝึกอบรมด้านอื่นจึงรวมนับระยะเวลาในข้อนี้ด้วย

6. การลาคลอดบุตร ตามข้อ 11.4.2 (4) ของ ฉบับ 11 รวมการลาไปช่วยเหลือภริยาคลอดบุตรหรือไม่ ?

ตอบ การลาคลอดบุตรตามข้อ 11.4.2 (4) ของ ฉบับ 11 ไม่รวมถึงการลาไปช่วยเหลือภริยาคลอดบุตร

7. ถาม แบบใบขอรับเงินค่าตอบแทนแนบท้าย ฉบับ 11 และแบบคำขออนุมัติดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานที่แนบท้าย ฉบับ 12 มีหรือไม่ ?

ตอบ มี แต่เนื่องจากยังมิได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเวียน จึงให้ใช้แบบใบขอรับเงินตาม ฉบับ 8 และแบบคำขอตาม ฉบับ 9 โดยอนุโลม

หมายเหตุ : แนวทางการตอบคำถามชุดนี้เป็นการตีความข้อกำหนดในหลักเกณฑ์ ฉบับ 11 และ ฉบับ 12 ของนิติกรกลุ่มงานกฎหมายและคดีเท่านั้น โดยที่ยังมิได้ผ่านการพิจารณาของปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงไม่อาจนำไปใช้อ้างอิงอย่างเป็นทางการได้ และหากมีข้อสงสัยอื่นนอกเหนือจากนี้ ก็สามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-590-1385, 02-590-1384

2. กลุ่มงานปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย หมายเลขโทรศัพท์ 02-590-1427

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ปลัด สธ.แจ้งเกณฑ์ค่าตอบแทน ฉบับ 11-12 ถึงหน่วยงานในสังกัด ให้ถือปฏิบัติตามนี้

ชี้เกณฑ์ฉบับ 11 นิยาม “นักวิชาการสาธารณสุข” ไม่ชัด กระทบอัตราค่าตอบแทน

เปิดบัญชีรายชื่อ รพช. รพศ./รพท. ได้ค่าตอบแทนฉบับ 11

สธ.ประกาศ 10 สหวิชาชีพรับค่าตอบแทนฉบับ 11 พร้อมแจงรายชื่อสายงานนับเวลาต่อเนื่องได้

‘นพ.สมศักดิ์’ ย้ำ “ค่าตอบแทน ฉ.11-12” ลดช่องว่างสร้างความเป็นธรรม