ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กลุ่มกฎหมาย สป.สธ. แจงข้อสงสัยเบื้องต้นค่าตอบแทนฉบับ 11 และ 12 ทำเป็นคำถาม คำตอบ ปัญหาค่าตอบแทน ชี้เป็นการตีความข้อกำหนดในหลักเกณฑ์ ฉบับ 11 และ ฉบับ 12 ของนิติกรกลุ่มงานกฎหมายและคดีเท่านั้น ยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาของปลัด สธ.จึงไม่อาจใช้อ้างอิงอย่างเป็นทางการได้ สงสัยสอบถาม สนย.

ภายหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้ทำหนังสือแจ้งเวียน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2559 นั้น
ได้มีผู้สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทางกลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) จึงได้รวบรวมประเด็นคำถาม และแนวทางการตอบคำถามในเบื้องต้น เผยแพร่ทาง Facebook/กลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

รวมคำถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนฉบับที่ 11 และฉบับที่ 12 ที่กลุ่มงานกฎหมายและคดีได้รับทางโทรศัพท์ และแนวทางการตอบคำถามในเบื้องต้นของกลุ่มงานกฎหมายและคดี

1. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนตาม ฉบับ 11 เป็นอำนาจของผู้ใด ?

ตอบ เป็นอำนาจของ ผอ.รพ.สต.ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาตามคำสั่งมอบหมาย

2. หากเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอื่นโดยสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) ตั้งแต่ ฉบับ 8 ใช้บังคับ จะต้องมีคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ใหม่หรือไม่ ?

ตอบ ต้องดำเนินการมอบหมายใหม่ โดยให้ ผอ.รพ.สต เป็นผู้มีคำสั่งมอบหมาย ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.59

3. สหสาขาวิชาชีพ ตามข้อ 11.4.1 (4) ของ ฉบับ 11 คือตำแหน่งใดบ้าง ?

ตอบ ขณะนี้ยังมิได้มีประกาศของปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่ามีตำแหน่งใด ฉะนั้น จึงขอให้รอประกาศกำหนดต่อไป

4. ถาม ตามข้อ 11.4.1 (5) ฉบับ 11 ที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ตามสายงานในระดับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป และต่ำกว่าปริญญาตรี รวมถึงตำแหน่งสายสนับสนุนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยด้วยหรือไม่ ?

ตอบ เนื่องจากประเด็นนี้ทางนิติกรยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน จึงต้องรอความชัดเจนจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ต่อไป

(เพิ่มเติม) กรณีคำถามตามข้อ 11.4.1 (5) ของ ฉ.11 ที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ตามสายงานในระดับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป และต่ำกว่าปริญญาตรี รวมถึงตำแหน่งสายสนับสนุนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนด้วยหรือไม่นั้น เนื่องจากประเด็นนี้ทางนิติกรกลุ่มงานกฎหมายและคดีได้ปรึกษากันในเบื้องต้นแล้ว แต่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าตำแหน่งใดที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนบ้าง ฉะนั้น จึงต้องรอความชัดเจนจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ต่อไป

5. การได้รับคำสั่งให้ไปฝึกอบรมตามข้อ 11.4.2 (2) ของ ฉบับ 11 เป็นเฉพาะกรณีให้ไปอบรมเฉพาะด้านบริหารแบบเดียวกับ ฉบับ 8 หรือไม่ ?

ตอบ ไม่ เนื่องจากข้อ 11.4.2 (2) ของ ฉบับ 11 กำหนดไว้เพียงให้ไปฝึกอบรมที่มีความจำเป็นต่อส่วนราชการหรือหน่วยบริการ ไม่ได้กำหนดว่าเฉพาะด้านบริหารเหมือน ฉบับ 8 การฝึกอบรมด้านอื่นจึงรวมนับระยะเวลาในข้อนี้ด้วย

6. การลาคลอดบุตร ตามข้อ 11.4.2 (4) ของ ฉบับ 11 รวมการลาไปช่วยเหลือภริยาคลอดบุตรหรือไม่ ?

ตอบ การลาคลอดบุตรตามข้อ 11.4.2 (4) ของ ฉบับ 11 ไม่รวมถึงการลาไปช่วยเหลือภริยาคลอดบุตร

7. ถาม แบบใบขอรับเงินค่าตอบแทนแนบท้าย ฉบับ 11 และแบบคำขออนุมัติดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานที่แนบท้าย ฉบับ 12 มีหรือไม่ ?

ตอบ มี แต่เนื่องจากยังมิได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเวียน จึงให้ใช้แบบใบขอรับเงินตาม ฉบับ 8 และแบบคำขอตาม ฉบับ 9 โดยอนุโลม

หมายเหตุ : แนวทางการตอบคำถามชุดนี้เป็นการตีความข้อกำหนดในหลักเกณฑ์ ฉบับ 11 และ ฉบับ 12 ของนิติกรกลุ่มงานกฎหมายและคดีเท่านั้น โดยที่ยังมิได้ผ่านการพิจารณาของปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงไม่อาจนำไปใช้อ้างอิงอย่างเป็นทางการได้ และหากมีข้อสงสัยอื่นนอกเหนือจากนี้ ก็สามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-590-1385, 02-590-1384

2. กลุ่มงานปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย หมายเลขโทรศัพท์ 02-590-1427

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ปลัด สธ.แจ้งเกณฑ์ค่าตอบแทน ฉบับ 11-12 ถึงหน่วยงานในสังกัด ให้ถือปฏิบัติตามนี้

ชี้เกณฑ์ฉบับ 11 นิยาม “นักวิชาการสาธารณสุข” ไม่ชัด กระทบอัตราค่าตอบแทน

เปิดบัญชีรายชื่อ รพช. รพศ./รพท. ได้ค่าตอบแทนฉบับ 11

สธ.ประกาศ 10 สหวิชาชีพรับค่าตอบแทนฉบับ 11 พร้อมแจงรายชื่อสายงานนับเวลาต่อเนื่องได้

‘นพ.สมศักดิ์’ ย้ำ “ค่าตอบแทน ฉ.11-12” ลดช่องว่างสร้างความเป็นธรรม