ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัด สธ.ลงนามในหนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการสังกัด สธ.แจ้งเวียนเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทนฉบับ 11 และ 12 ที่ผ่านความเห็นชอบกระทรวงการคลังแล้ว แจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขนี้

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามหนังสือที่ สธ. 0201.042.4/ว 1061 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2559 ถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกระดับสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยระบุว่า

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ตามที่กระทรวงสาธารณสุขทำความตกลงในรายละเอียดของหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขกับกระทรวงการคลังก่อนดำเนินการต่อไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐได้พิจารณาดำเนินการต่อไป และกระทรวงการคลังได้เห็นชอบในหลักการของร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าจอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2559 และได้จัดทำประกาศแนบท้ายหลักเกณฑ์จำนวน 4 ฉบับ

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2559 และเอกสารอื่นๆ ได้ที่ http://legal.moph.go.th หัวข้อการจ่ายเงินค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข

“จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สถานีอนามัย) ที่อยู่ในเครือข่ายบริการสุขภาพของตนทราบและถือปฏิบัติด้วย” 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชี้เกณฑ์ฉบับ 11 นิยาม “นักวิชาการ” ไม่ชัด กระทบอัตราค่าตอบแทน

เปิดบัญชีรายชื่อ รพช. รพศ./รพท. ได้ค่าตอบแทนฉบับ 11

ถาม-ตอบ ปัญหาค่าตอบแทน ‘สหวิชาชีพ รอประกาศ สายสนับสนุน รอความชัดเจนจาก สนย.’

สธ.ประกาศ 10 สหวิชาชีพรับค่าตอบแทนฉบับ 11 พร้อมแจงรายชื่อสายงานนับเวลาต่อเนื่องได้

‘นพ.สมศักดิ์’ ย้ำ “ค่าตอบแทน ฉ.11-12” ลดช่องว่างสร้างความเป็นธรรม