ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัด สธ.ลงนาม 10 สาขาวิชาชีพที่เบิกค่าตอบแทนได้ เพิ่ม นักวิชาการสาธารณสุข แพทย์แผนไทย และนักกายอุปกรณ์ พร้อมรายชื่อสายงานที่สามารถนับระยะเวลาต่อเนื่องได้เพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ฉบับ 11 ได้

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงนามในหนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกระดับในสังกัด แจ้งเรื่องประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับค่าตอบแทน ซึ่งเป็นประกาศเรื่อง รายชื่อสาขาวิชาชีพและรายชื่อสายงานที่สามารถนับระยะเวลาต่อเนื่องได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2559

โดยระบุว่า รายชื่อสาขาวิชาชีพต่อไปนี้ ให้เบิกค่าตอบแทนในอัตราสหวิชาชีพ

1.นักกายภาพบำบัด

2.นักเทคนิคการแพทย์

3.แพทย์แผนไทย

4.นักวิชาการสาธารณสุข

5.นักกิจกรรมบำบัด

6.นักรังสีการแพทย์

7.นักจิตวิทยาคลินิก

8.นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

9.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

10.นักกายอุปกรณ์

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวได้เพิ่มสาขาวิชาชีพขึ้นมาใหม่อีก 3 สาขา คือ นักวิชาการสาธารณสุข แพทย์แผนไทย และนักกายอุปกรณ์

ขณะที่อัตราค่าตอบแทนรายเดือนของสหสาขาวิชาชีพมีดังนี้

พร้อมทั้งกำหนดบัญชีรายชื่อสายงานที่สามารถนับระยะเวลาต่อเนื่องได้ดังนี้

ที่

สายงานที่มีการปฏิบัติงานโดยดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร

สายงานที่สามารถนับระยะเวลาต่อเนื่องได้

1

พยาบาลวิชาชีพ

1.นักวิชาการสาธารณสุข

2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

3.นักวิชาการศึกษา

4.นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

5.วิทยาจารย์

6.นักทรัพยากรบุคคล

7.นักประชาสัมพันธ์

8.นักวิชาการเผยแพร่

9.นักวิเทศสัมพันธ์

10.นักสังคมสงเคราะห์

11.นักจิตวิทยา

12.นักจิตวิทยาคลินิก

13.นักกิจกรรมบำบัด

14.แพทย์แผนไทย

2

นักวิชาการสาธารณสุข

พยาบาลวิชาชีพ

3

นักวิชาการสาธารณสุข

1.วิทยาจารย์

2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

3.นักวิชาการศึกษา

4.นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

5.นักทรัพยากรบุคคล

4

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1.นักวิชาการสาธารณสุข

2.นักทรัพยากรบุคคล

3.นักจัดการงานทั่วไป

4.นักสังคมสงเคราะห์

5.นักจิตวิทยา

6.นักวิชาการศึกษา

7.นักประชาสัมพันธ์

8.นักวิชาการเผยแพร่

9.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

10.นักวิเทศสัมพันธ์

11.นักวิชาการสถิติ

5

วิทยาจารย์

1.พยาบาลวิชาชีพ

2.นักวิชาการสาธารณสุข

3.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

4.นักทรัพยากรบุคคล

5.นักวิชาการศึกษา

6.นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

7.นักสังคมสงเคราะห์

8.นักจิตวิทยา

9.นักจิตวิทยาคลินิก

10.นักกิจกรรมบำบัด

6

นักทรัพยากรบุคคล

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2.นักจัดการงานทั่วไป

3.นักวิชาการสถิติ

4.นักวิเทศสัมพันธ์

5.นักวิชาการเผยแพร่

6.นักประชาสัมพันธ์

7.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

7

เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

8

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

พยาบาลเทคนิค

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

1.นักวิชาการสาธารณสุข

2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

3.วิทยาจารย์

4.แพทย์แผนไทย

9

เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

10

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานพัสดุ

1.นักทรัพยากรบุคคล

2.นักจัดการงานทั่วไป

3.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

4.นักวิชาการเงินและบัญชี

5.วิทยาจารย์

6.นักวิชาการพัสดุ

11

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

เจ้าพนักงานสถิติ

1.นักวิชาการสถิติ

2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

12

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

1.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

2.นักวิชาการเผยแพร่

3.นักประชาสัมพันธ์

13

เจ้าพนักงานห้องสมุด

บรรณารักษ์

14

โภชนาการ

นักโภชนาการ

15

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

16

เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู

เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด

นักกิจกรรมบำบัด

17

เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ปลัด สธ.แจ้งเกณฑ์ค่าตอบแทน ฉบับ 11-12 ถึงหน่วยงานในสังกัด ให้ถือปฏิบัติตามนี้

ชี้เกณฑ์ฉบับ 11 นิยาม “นักวิชาการสาธารณสุข” ไม่ชัด กระทบอัตราค่าตอบแทน

ถาม-ตอบ ปัญหาค่าตอบแทน ‘สหวิชาชีพ รอประกาศ สายสนับสนุน รอความชัดเจนจาก สนย.’

เปิดบัญชีรายชื่อ รพช. รพศ./รพท. ได้ค่าตอบแทนฉบับ 11 

‘นพ.สมศักดิ์’ ย้ำ “ค่าตอบแทน ฉ.11-12” ลดช่องว่างสร้างความเป็นธรรม