ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เปิดบัญชีรายชื่อ โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปแนบท้ายประกาศค่าตอบแทนฉบับ 11 โรงพยาบาลชุมชน ที่แบ่งเป็น 6 ระดับ และโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป แบ่งเป็น 2 ระดับ

หลังจาก นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามหนังสือที่ สธ. 0201.042.4/ว 1061 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2559 ถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกระดับสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว 

สำหรับบัญชีรายชื่อหน่วยบริการแนบท้ายประกาศค่าตอบแทนฉบับดังกล่าว มีรายชื่อดังต่อไปนี้ โดยแบ่งเป็น

1.โรงพยาบาลชุมชน แบ่งพื้นที่เป็น 6 ระดับ คือ พื้นที่ชุมชนเมือง, พื้นที่ปกติ 1, พื้นที่ปกติ 2, พื้นที่ปกติ 3, พื้นที่เฉพาะระดับ 1 และพื้นที่เฉพาะระดับ 2

2.โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป แบ่งพื้นที่เป็น พื้นที่ยากลำบากในการบริหารทรัพยากรระดับ ก และ พื้นที่ยากลำบากในการบริหารทรัพยากรระดับ ข

ทั้งนี้บัญชีรายชื่อทั้งหมดมีดังนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารประกอบด้านล่าง 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ปลัด สธ.แจ้งเกณฑ์ค่าตอบแทน ฉบับ 11-12 ถึงหน่วยงานในสังกัด ให้ถือปฏิบัติตามนี้

ชี้เกณฑ์ฉบับ 11 นิยาม “นักวิชาการสาธารณสุข” ไม่ชัด กระทบอัตราค่าตอบแทน

ถาม-ตอบ ปัญหาค่าตอบแทน ‘สหวิชาชีพ รอประกาศ สายสนับสนุน รอความชัดเจนจาก สนย.’

สธ.ประกาศ 10 สหวิชาชีพรับค่าตอบแทนฉบับ 11 พร้อมแจงรายชื่อสายงานนับเวลาต่อเนื่องได้

‘นพ.สมศักดิ์’ ย้ำ “ค่าตอบแทน ฉ.11-12” ลดช่องว่างสร้างความเป็นธรรม