ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เขตสุขภาพที่ 6 ประกาศใช้ "จริยธรรมการรับส่งต่อ" เพื่อลดการปฏิเสธการส่งต่อและรับกลับผู้ป่วย  ยึดหลักการไม่ปฏิเสธผู้ป่วย 5 ข้อ เช่น รพ.ที่มีศักยภาพสูงกว่าต้องไม่ปฏิเสธการรับส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน รับส่งต่อผู้ป่วยโดยไม่คำนึงถึงสิทธิ ดูแลอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และบุคลากรรับส่งต่อมีความเป็นกัลยาณมิตร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 นพ.วิชัย ธนาโสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 ได้ทำหนังสือถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนในเขตสุขภาพที่ 6 เรื่องขอให้ประกาศและถือปฏิบัติตามจริยธรรมการรับส่งต่อเขตสุขภาพที่ 6 โดยระบุว่า

เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 โดย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6 ได้ประกาศจริยธรรมการรับส่งต่อ (Code of Conduct of 6th Region for Referral system) เพื่อลดการปฏิเสธการส่งต่อและรับกลับผู้ป่วยร่วมกันว่า “จริยธรรมนำไปสู่รูปแบบการส่งต่อตาม MOPH” โดยยึดหลักในการไม่ปฏิเสธผู้ป่วย 5 ประการ ดังนี้

1.โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า ต้องไม่ปฏิเสธการรับส่งต่อผู้ป่วยที่มาภาวะวิกฤตฉุกเฉิน

2.รับส่งต่อผู้ป่วยโดยไม่คำนึงถึงสิทธิการรักษาใดๆ และให้การดูแลอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

3.บุคลากรรับส่งต่อมีความเป็นกัลยาณมิตร (Good Friend) เสมือนเป็นทีมงานเดียวกัน

4.มีวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรรับส่งต่อ

5.ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอนที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด

ซึ่งประกาศนี้มีผลบังคับใช้ นับตั้งแต่คณะผู้บริหารทุกภาคส่วนเป็นผู้ลงนาม โดยใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบส่งต่อเขตสุขภาพที่ 6 และการแก้ไขจะกระทำได้โดยความยินยอมของคณะผู้บริหาร

“ในการนี้ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 จึงขอให้ผู้บริหารทุกท่านประกาศและให้หน่วยงานถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน โดยพร้อมเพรียงและมีจิตอันเป็นกุศลร่วมกัน

ทั้งนี้ ประกาศจริยธรรมการรับส่งต่อเขตสุขภาพที่ 6 นั้น มีผู้ร่วมลงนามดังนี้

1.นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6

2.นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6

3.นพ.ศิริชัย ลิ้มสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

4.นพ.ชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

5.นพ.วรา เศลวัฒนะกุล แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

6.นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

7.นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

8.นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

9.นพ.โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

10.นพ.อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

11.นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี

12.นพ.ภูษิต ทรัพย์สมพล แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง

13.นพ.วินัย บรรจงการ แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี

14.นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

15.พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา

16.นพ.นิสิต ศรีสมบูรณ์ แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ

17.นพ.จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

18.นพ.สวรรค์ ขวัญใจพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6