มท.เดินหน้าช่วยคนไร้สถานะ

Tue, 2017-01-31 16:55 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ปลัดมหาดไทยเผย หาก สธ.มีงบดูแลด้านสังคมไม่เพียง สามารถขอใช้งบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ ขณะที่การดูแลผูป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการนั้น เตรียมออกระเบียบท้องถิ่นว่าด้วยการดูแลผู้ป่วยยากไร้ พ.ศ.2560 เพื่อให้ อปท.ให้บริการประชาชนในมิติสังคมได้ เช่น จัดรถรับส่งผู้ป่วย

นายกฤษฎา บุญราช

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2560 ก่อนประชุมได้เชิญ นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย บรรยายพิเศษเรื่อง "การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข"ในรายละเอียด 3 เรื่อง คือ 

1. การบูรณาการ 4 กระทรวงเรื่องเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ

2.บทบาทการดำเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และกระทรวงสาธารณสุข 

3.การดำเนินการเรื่องบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์

โดยมีการถ่ายทอดผ่านระบบวิดีโอทางไกล ไปยังสำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ มีผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเข้าร่วมรับฟัง

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า โครงสร้างการทำงานของกระทรวงมหาดไทยและสาธารณสุขคล้ายกัน ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค สามารถใช้โครงสร้างที่มีอยู่ในทุกระดับ บูรณาการทำงานร่วมกัน ทั้งในงานตามภาระกิจนโยบายของกระทรวง รวมทั้งในวาระพิเศษ เช่น น้ำท่วมภาคใต้ โรคระบาด ที่กระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอต้องทำงานตามนโยบายของหน่วยราชการนั้น เช่น ประชาชนเครียดทรัพย์เสียหายจากน้ำท่วม ต้องประสานให้กระทรวงสาธารณสุขเข้าไปดูแลเยียวยา แบ่งงานกันทำตามความเชี่ยวชาญ

ในด้านการสนับสนุนงบประมาณ ขณะนี้ได้มอบเป็นนโยบายให้มีงบแก้ไขปัญหาสังคม ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องหารือกระทรวงด้านสังคมดำเนินการเช่น ปัญหาการขาดสารไอโอดีน การดูแลด้านพัฒนาการเด็กในศูนย์เด็กเล็ก 19,000 กว่าแห่ง

ทั้งนี้หากงบประมาณการดูแลสุขภาพประชาชนตามภาระของกระทรวงสาธารณสุขไม่เพียงพอ สามารถขอใช้งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ ซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้ร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด เป็นผู้ชี้เป้า ชี้ปัญหา ชี้ความต้องการ แต่การปฎิบัติให้หน่วยงานที่เชี่ยวชาญลงมือ ในส่วนการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้ออก (ร่าง) ระเบียบท้องถิ่นว่าด้วยการดูแลผู้ป่วยยากไร้ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถให้บริการประชาชนในมิติทางด้านสังคมได้ เช่น การจัดรถรับส่งผู้ป่วย เป็นต้น ซึ่งจะช่วยกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลประชาชนได้

ในเรื่อง บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์นั้น ขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้สิทธิ์ด้านการรักษาใน 3 กลุ่ม คือ 

1.ชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนที่มีทะเบียนประวัติ เข้ามาก่อนปี 2542 รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ 2,400 บาทต่อหัวต่อปี 

2.กลุ่มนักเรียนที่ขึ้นทะเบียนกับโรงเรียน เข้ามาในปี 2548-2554 

และ 3.คนบุคคลไร้รากเหง้า ตามทะเบียนของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ

ทั้งนี้ อยู่ระหว่างประกาศหลักเกณฑ์ บุตรชนกลุ่มน้อยที่เกิดในไทยและเรียนหนังสือในไทย

ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลได้บริหารราชการแผ่นดินโดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 6 ภาคได้แก่ ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวันออก ใต้ และภาคใต้ชายแดน ที่เชื่อมระหว่างยุทธศาสตร์ชาติกับความต้องการที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ขอให้ทุกจังหวัดประสานการทำงานใกล้ชิดกับกระทรวงมหาดไทย เสนอแผน โครงการ ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งมีมิติทางสังคมหลายด้านที่ต้องแก้ไขปัญหาทางสังคมร่วมกันต่อไป