นายกฯ เยี่ยมคลินิกหมอครอบครัว ปฏิรูประบบปฐมภูมิ ลดเหลื่อมล้ำ เพิ่มเข้าถึงบริการ

Mon, 2017-03-13 16:04 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมคลินิกหมอครอบครัว รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สาขาศาลาไทย ตามนโยบายรัฐบาลลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการในทุกมิติสุขภาพ ดูแลสุขภาพตนเอง โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างเข้าใจปัญหาและบริบทของพื้นที่ “บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี” ลดเวลารอคอยจาก 172 นาที เหลือเพียง 44 นาที และลดความแออัดในการรอรับบริการในโรงพยาบาลใหญ่ลงร้อยละ 60

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ที่ จ.ปราจีนบุรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สาขาศาลาไทย

นโยบายคลินิกหมอครอบครัวเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งปรากฏในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติ พ.ศ.2559 มาตรา 258 ซึ่งระบุว่า ประชาชนต้องได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการ การเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างสะดวกทัดเทียม ดูแลประชาชนในทุกมิติสุขภาพ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษา ฟื้นฟู คุ้มครองผู้บริโภคและให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นการปฏิรูประบบสุขภาพของไทยด้วยการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ที่มีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ ดูแลประชาชน 10,000 คน/ 1 ทีม

กระทรวงสาธารณสุขได้บรรจุนโยบายคลินิกหมอครอบครัว ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุข มีการเชื่อมโยงกับท้องถิ่นชุมชนให้หลอมรวมทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการบริการทั้งเวลาราชการและเวลาราษฎร ภายใต้สโลแกน “บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี” โดยคลินิกหมอครอบครัวช่วยเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ เช่น ลดเวลารอคอย จาก 172 นาทีเหลือเพียง 44 นาที และลดความแออัดในการรอรับบริการในโรงพยาบาลใหญ่ลงร้อยละ 60 ลดการนอนโรงพยาบาลที่ไม่จำเป็นร้อยละ 15 ลดการใช้บริการห้องฉุกเฉินร้อยละ 13 และการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน เช่น ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชน ร้อยละ 25 และในอีก 10 ปีจะมีหมอครอบครัว 6,500 ทีม ดูแลประชาชน 65 ล้านคน เพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ ให้ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นอกจากนั้น สำหรับจังหวัดปราจีนบุรี คลินิกหมอครอบครัวศาลาไทย โรงพยาบาลอภัยภูเบศร ดูแลประชากรทั้งสิ้น 30,076 คน มีแพทย์และทีมสหวิชาชีพให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลาทางโทรศัพท์/ กลุ่มไลน์  รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการบริการการแพทย์แผนไทย เพิ่มการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทย ลดการใช้บริการแผนปัจจุบัน โดยเริ่มในผู้ป่วยเบาหวานก่อน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 ปัจจุบันมีผู้ป่วย 80 ราย จากการใช้องค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยมาดูแลผู้ป่วยเบาหวานพบว่ามีผู้ป่วยถึงร้อยละ 80 ที่ไม่ต้องเพิ่มยามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปจะขยายขอบเขตการให้บริการไปสู่โรคอื่นๆ ด้วย  

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม