ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำชับสถานพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ เข้มความปลอดภัยและบริหารความเสี่ยงในสถานบริการ 4 ข้อ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานในสังกัด ว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของผู้มารับบริการในโรงพยาบาลในสังกัดที่มีมากกว่า 10,000 แห่ง กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นหน่วยบริการด้านสุขภาพ แต่ละวันมีผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และประชาชน เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยและบริหารความเสี่ยงภายในสถานพยาบาล ป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่จะนำไปสู่ความเสียหายทั้งต่อผู้ป่วย บุคลากร และโรงพยาบาล สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจกับผู้รับบริการ โดยจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ติดกล้องวงจรปิด (CCTV) ในจุดสำคัญและจุดเสี่ยง อาทิ บริเวณโถงทางเดิน ทางเข้า-ออกโรงพยาบาล ในหอผู้ป่วยทุกแผนก รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันดูแลระมัดระวังบุคคลแปลกหน้า และสังเกตคนเข้า-ออกโรงพยาบาลอยู่แล้ว

สำหรับในช่วงเวลานี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขฉุกเฉิน ติดตามสถานการณ์และประสานกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข พร้อมกับให้พิจารณาสื่อสารและสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดตรวจสอบและเพิ่มมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนี้

1.ให้เข้มงวดการปฏิบัติในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของสถานที่ราชการ/สถานพยาบาล ตลอดจนประชาชนที่มารับบริการในทุกหน่วยงานในสังกัด

2.ให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด ไฟฟ้าส่องสว่างและบริเวณจุดอับ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งพิจารณาติดตั้งเพิ่มเติมในพื้นที่/จุดเสี่ยง และสถานที่สำคัญในโรงพยาบาล เช่น จุดที่ให้บริการผู้ป่วยจำนวนมาก ตึกผู้ป่วยนอก จุดที่ติดตั้งระบบออกซิเจน เป็นต้น

3.เตรียมความพร้อมของทีมแพทย์ พยาบาล เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ การสำรองโลหิต และอื่น ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ ทั้งในที่ตั้งและเคลื่อนที่ช่วยเหลือทางการแพทย์ ณ จุดเกิดเหตุเมื่อได้รับการร้องขอจากฝ่ายความมั่นคง

4.เฝ้าระวังเหตุการณ์และรายงานเมื่อมีเหตุผิดปกติหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับโดยทันที

สำหรับการดูแลสถานพยาบาลในพื้นที่ กทม. ได้มอบหมายให้ นพ.ธีระพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ วางมาตรการดูแลความปลอดภัยหน่วยงานในสังกัดอย่างเต็มที่ ทั้งการเฝ้าระวังและติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด โดยตรวจตราพื้นที่โดยรอบ ตรวจตราบุคคล ยานพาหนะ และตรวจสอบกล้องวงจรปิด ให้พร้อมใช้ บริเวณที่เป็นจุดอับให้พิจารณาติดตั้งกล้องและไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมทั้งให้เข้มงวดการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่และระบบสำคัญ เช่น ระบบสาธารณูปโภค ส่วนบริการที่มีประชาชนเข้าไปใช้บริการหรือรวมอยู่กันเป็นจำนวนมาก และมอบหมาย กำกับ เจ้าหน้าที่ลงตรวจตราพื้นที่อย่างใกล้ชิด ขอความร่วมมือประชาชนช่วยเจ้าหน้าที่ดูแล รักษาความปลอดภัยสถานที่โดยการสังเกตวัตถุ และบุคคลต้องสงสัย หากพบแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็ว