ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เตรียมพิจารณาออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี รองรับโครงสร้างคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพระดับอำเภอ (District Health Board : DHB) ขับเคลื่อนนโยบายสู่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ บูรณาการประชาชน เอกชน และรัฐ สร้างกลไกประชารัฐ เพื่อประชาชนในแต่ละอำเภอมีคุณภาพชีวิตที่ดี คนไทยใส่ใจดูแลกัน เป้าหมาย ในปี 60 จำนวน 200 อำเภอ และครอบคลุมทุกอำเภอ ในปี 61

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับศักยภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน โดยมีเป้าหมายคนอำเภอเดียวกันไม่ทอดทิ้งกัน และ คนไทยใส่ใจดูแลกัน เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ ช่วยเหลือดูแลกันและกัน ตามแนวทางประชารัฐ “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” บูรณาการทุกภาคส่วนในรูปแบบ “คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ” (District Health Board: DHB) มีนายอำเภอ เป็นประธาน สาธารณสุขอำเภอ เป็นเลขานุการ มีตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและตัวแทนภาครัฐ มาร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามสภาพปัญหาของแต่ละอำเภอ เน้นกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็กปฐมวัย อุบัติเหตุ และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ขยะ สิ่งแวดล้อม ให้ได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการของรัฐ

ที่ผ่านมาคณะกรรมการฯ ได้เริ่มดำเนินการนำร่องใน 88 อำเภอ พบว่ากลไกดังกล่าวสามารถหนุนกลไกภาครัฐเดิมทำให้แต่ละอำเภอนำร่องมีความสำเร็จและเกิดการเรียนรู้พร้อมจะขยายผล เป็น 200 พื้นที่ในปีงบประมาณ 2560 และครอบคลุมทุกอำเภอ ในปี พ.ศ. 2561 และเตรียมพิจารณาออกเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี รองรับโครงสร้างคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพระดับอำเภอ (District Health Board : DHB)

และพร้อมขยายความร่วมมือบูรณาการการทำงานร่วมกันของ 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมเป็นเจ้าภาพ มุ่งพัฒนาเครือข่ายอำเภอประชารัฐ