ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกหมอครอบครัวตำบลดีลัง จ.ลพบุรี เพิ่มโอกาสเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ ขณะนี้ทั่วประเทศมีทีมหมอครอบครัวแล้ว 596 ทีม คาดอีก 10 ปี คนไทยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ 6,500 ทีม เตรียมเพิ่มโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวอีก 71 แห่ง

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเปิดคลินิกหมอครอบครัวตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับนโยบาย “คลินิกหมอครอบครัว” ที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ มุ่งหวังให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน โดยใช้ระบบการแพทย์ปฐมภูมิดูแลประชาชนในทุกมิติสุขภาพ มีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม คือ ประชากร 10,000 คนต่อ 1 ทีม ขณะนี้การขับเคลื่อนคลินิกหมอครอบครัวได้ผลดี สามารถดำเนินการแล้ว 596 ทีม ใน 12 เขตสุขภาพ ครอบคลุม 76 จังหวัด มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจำนวน 700 คน ดูแลประชากร 6,287,809 คน

จากการประเมินผลการดำเนินงานในระยะสั้นเห็นผลชัดเจนใน 3 เรื่อง ดังนี้

1.ช่วยลดการใช้บริการที่โรงพยาบาลใหญ่ได้ถึงร้อยละ 60 มีเฉพาะผู้ป่วยที่จำเป็นต้องไปรับบริการ ทำให้แพทย์สามารถเน้นการดูแลเฉพาะทางได้

2.ลดเวลารอคอยในโรงพยาบาลใหญ่จาก 172 นาที เหลือ 44 นาที

3.ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปโรงพยาบาล 1,655 บาท

โดยในปี 2560 นี้ ตั้งเป้าให้โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งทั่วประเทศ จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวในเขตเมือง และเพิ่มในเขตชนบทอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง รวมเป็น 472 ทีม ซึ่งอีก 10 ปีข้างหน้าในปี 2569 คนไทยจะมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ 6,500 ทีม และกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวผลิตอีก 5,200 คน ซึ่งระหว่างรอการผลิตได้มีการจัดอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว” นอกจากนี้ ในปี 2561 ได้เพิ่มโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวอีก 71 แห่ง คาดว่าสามารถผลิตแพทย์ได้เพิ่มอีกเกือบเท่าตัว จากปีละ 270 คน เป็น 500 คน เพื่อให้มีแพทย์ในคลินิกหมอครอบครัวดูแลสุขภาพให้กับคนไทยทุกคน

สำหรับ คลินิกหมอครอบครัวตำบลดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี อยู่ในเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีลัง มีทีมหมอครอบครัว ทีมสหวิชาชีพ และมีแพทย์ที่ผ่านการอบรมเวชศาสตร์ครอบครัวเป็นผู้ร่วมให้บริการและให้คำปรึกษาอยู่ประจำ ดูแลประชากร 8,162คน โดยใช้ระบบให้คำปรึกษาแบบเป็นเครือข่าย ทำงานครอบคลุมงานด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพ และส่งต่อโรงพยาบาลแม่ข่ายเมื่อเกินขีดความสามารถ มีบริการอาทิ ตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเรื้อรัง มีคลินิกโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ฝากครรภ์ วางแผนครอบครัว ฉีดวัคซีน ทันตกรรม แพทย์แผนไทย บริการเยี่ยมบ้าน เป็นต้น