สธ.ขอนายจ้างนำแรงงานต่างด้าว ตรวจสุขภาพ-ทำประกันสุขภาพ ภายใน 31 มี.ค.นี้

Tue, 2018-03-06 14:48 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รมว.สธ.ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ภายใน 31 มีนาคม 2561 ป้องกันโรคติดต่อสำคัญที่มาพร้อมกับแรงงานต่างด้าว เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของแรงงานต่างด้าวรวมทั้งคนไทย

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่ จ.สมุทรสาคร นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารตรวจเยี่ยมติดตามการจัดบริการสุขภาพแรงงานต่างด้าวและการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service) โรงพยาบาลสมุทรสาคร

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสุขภาพและสร้างหลักประกันสุขภาพให้แรงงานต่างด้าวร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย จัดบริการทั้งในรูปแบบศูนย์บริการจดทะเบียนแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรและในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะเร่งรัดตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2561ตามมติของคณะรัฐมนตรี

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรโรงพยาบาลสมุทรสาครพบว่า สามารถรองรับแรงงานต่างด้าวได้มากกว่า 3,000 คนต่อวันและให้บริการครบทุกขั้นตอนเบ็ดเสร็จ ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง 50 นาที บริการครอบคลุมทั้งการตรวจเอกสาร ตรวจสุขภาพแรงงานเพื่อรักษาพยาบาลป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพโดยทุกคนจะได้รับการตรวจสุขภาพพื้นฐาน เช่น เอกซเรย์ปอด เจาะโลหิตหาเชื้อซิฟิลิสและโรคเท้าช้างเก็บปัสสาวะหาสารแอมเฟตามีน ตรวจการตั้งครรภ์ ตรวจหาโรคเรื้อนและควบคุมโรคพยาธิลำไส้ ข้อมูลจากโรงพยาบาลสมุทรสาคร ณ วันที่ 3 มีนาคม 2561 มีแรงงานต่างด้าวผ่านการตรวจสุขภาพ 14,856 คน จากที่คาดการณ์ไว้ 104,207 คน

สำหรับภาพรวมของประเทศคาดว่าจะมีแรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพประมาณเกือบ 2 ล้านคนข้อมูลสุขภาพแรงงานต่างด้าวจากศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จทั่วประเทศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีแรงงานต่างด้าวมารับบริการแล้ว 160,029 คน ผลการตรวจสุขภาพพบส่วนใหญ่ร้อยละ 99 มีสุขภาพดีพบผู้ที่ต้องรักษาโรคต่อเนื่อง 440 คนใน 3 โรคคือ วัณโรค เท้าช้างและซิฟิลิส ในสตรีตรวจพบการตั้งครรภ์ 1,608 คน นอกจากนี้ยังได้ส่งกลับผู้ป่วยโรคติดต่อในระยะแพร่เชื้อ 157 คนเพื่อตัดวงจรการแพร่เชื้อโรค ทั้งนี้สถิติการเจ็บป่วยของแรงงานต่างด้าว 4 ปีย้อนหลัง พบสาเหตุของการเจ็บป่วยมากที่สุดใน 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง ไข้ ไม่ทราบสาเหตุ ปอดบวม ไข้หวัดใหญ่ และโรคตาแดง

“ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวนำแรงงานมาตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อสุขภาพที่ดีของแรงงาน ครอบครัว รวมทั้งคนไทยในประเทศปลอดภัยจากโรคติดต่อที่มากับแรงงานต่างด้าวโดยนายจ้างสามารถประสานงานนัดหมายล่วงหน้ากับโรงพยาบาลก่อนนำแรงงานมาตรวจสุขภาพเพื่อความสะดวก ไม่แออัด หรือรอนาน” นพ.ปิยะสกล กล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวดังนี้

1.แรงงานต่างด้าวทุกคนต้องมีหลักประกันสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งคือประกันสังคมของกระทรวงแรงงาน หรือประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข

2.แรงงานต่างด้าวที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมทุกคนต้องผ่านการตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

และ 3.แรงงานต่างด้าวที่อยู่ระหว่างรอสิทธิ์ประกันสังคมทุกคน ต้องผ่านการตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

Add new comment