‘หนองคาย’ ขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตครบทุกอำเภอ แห่งแรกของประเทศ

Tue, 2018-03-13 22:00 -- hfocus
Print this pagePrint this page

โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เผยจังหวัดหนองคาย ขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ครบทุกอำเภอเป็นแห่งแรกของประเทศ นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในระดับอำเภออย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด “คนอำเภอเดียวกัน ไม่ทอดทิ้งกัน”

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับพื้นที่ โดยให้แต่ละอำเภอมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีนายอำเภอ เป็นประธานกรรมการ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในอำเภอเป็นกรรมการ บูรณาการและระดมทรัพยากรที่มีอยู่ในอำเภอ เพื่อสร้างเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหาในพื้นที่ เช่น อุบัติเหตุ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ขยะ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ขณะนี้ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้เริ่มขับเคลื่อนการดำเนินงาน

โดยที่ จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้จัดประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)ทุกอำเภอของจังหวัด พร้อมลงนามข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ กับนายอำเภอครบทั้ง 9 อำเภอของจังหวัด เป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในระดับอำเภออย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติ ทั้งด้านสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ปัญหาปากท้อง บูรณาการเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย จากอำเภอถึงตำบล หมู่บ้าน และครอบครัว ภายใต้แนวคิด “คนอำเภอเดียวกัน ไม่ทอดทิ้งกัน” ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมของอำเภอต่อไป

นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ผลที่ได้จากการประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอของจังหวัดหนองคาย นายอำเภอในฐานะประธานกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ได้นำเสนอปัญหาและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามบริบทของพื้นที่ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้รับฟัง อาทิ อำเภอเมืองหนองคาย นำเสนอปัญหาเรื่อง การป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว อำเภอศรีเชียงใหม่ นำเสนอเรื่องอาหารปลอดภัยและการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน อำเภอเฝ้าไร่ นำเสนอเรื่องการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและการป้องกันควบคุมโรควัณโรค เป็นต้น

ทั้งนี้ กำหนดให้มีการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานในที่ประชุมกรรมการจังหวัด ที่ประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอ และในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นประจำทุกเดือน เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามบริบทของพื้นที่

Add new comment