ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดทำแผนสร้างสุข เพิ่มแรงบันดาลใจบุคลากรในการทำงานดูแลสุขภาพประชาชน เพื่อ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กทม. นพ.โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานสร้างสุขในองค์กร การสร้างองค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และถ่ายทอดนโยบายการสร้างสุขในองค์กรแก่บุคลากรในหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้บริหาร ผู้แทนภาคีเครือข่ายนักสร้างสุข และผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพจากส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คน

นพ.โสภณ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับบุคลากรด้านสุขภาพ ได้กำหนดยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) มีเป้าหมายให้กำลังคนด้านสุขภาพเป็นคนดี มีคุณค่า และมีความผาสุกในการทำงาน สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่กำหนดเป้าหมายกำลังคนด้านสุขภาพในปี 2573 ให้มีความพอเพียง ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับ โดยขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร MOPH การพัฒนาศักยภาพพื้นฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากร และการเสริมสร้างความผาสุก โดยจัดทำโครงการกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข (Happy MOPH) เพื่อให้บุคลากรมีแรงบันดาลใจในการทำงาน เกิดความรัก ผูกพันกับองค์กร ลดปัญหาการสูญเสียบุคลากรจากการเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานในการบริการประชาชน เพื่อ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข

จากการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรคนทำงานในประเทศไทย (Happinometer) ในปี 2561 โดยร่วมมือกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จากบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 298,793 คน หรือประมาณร้อยละ 79 ของบุคลากรทั้งหมด พบว่า มีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ย 63 คะแนน มิติที่มีค่าเฉลี่ยความสุขสูงสุดคือจิตวิญญาณ 70 คะแนน และน้อยที่สุดคือสุขภาพเงินดี ร้อยละ 51 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทำแผนสร้างสุขแก่บุคลากร โดยจัดทำโครงการแผนสร้างเสริมสุขภาพการเงิน (Happy Money Program) เพื่อลดรายจ่ายของบุคลากร อาทิ คลินิกสุขภาพทางการเงิน ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย (Happy Home) การส่งเสริมการออม (Happy Saving) การประนอมหนี้สิน (Happy Redeeming) และสวัสดิการอื่น ๆ (Happy Welfares) ซึ่งจะช่วยบุคลากรประหยัดค่าใช้จ่ายรวม 2,031 ล้านบาทต่อปี

รวมทั้งได้ขับเคลื่อนนโยบายลงสู่หน่วยงานระดับพื้นที่ทั่วประเทศ ให้มีการจัดทำแผนสร้างสุขในองค์กร ในมิติที่หน่วยงานเห็นพ้องที่จะดำเนินการ โดยจะมีการประเมิน Happinometer รอบที่ 2 ในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 และจัดทำแผนงานสร้างสุขในองค์กรต่อเนื่องทุกปี

ขณะนี้ มีหน่วยงานที่มีผลงานเด่นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพทุกระดับกว่า 100 แห่ง อาทิ การจัดระบบบริหารจัดการอัตรากำลังที่เหมาะสมกับการให้บริการประชาชนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์, รพ.สต.สร้างสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากระเสริม จ.ขอนแก่น, “สร้างบ้าน สร้างทีม สร้างผลงาน” ของโรงพยาบาลมหาสารคาม, Happy MNST Hospital ของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช, โรงพยาบาลสร้างสุข โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย