สธ.จัดทำแผนสร้างสุขบุคลากร เพิ่มแรงบันดาลใจทำงานดูแลสุขภาพ ปชช.

Mon, 2018-07-23 19:41 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข ให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดทำแผนสร้างสุข เพิ่มแรงบันดาลใจบุคลากรในการทำงานดูแลสุขภาพประชาชน เพื่อ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กทม. นพ.โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานสร้างสุขในองค์กร การสร้างองค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และถ่ายทอดนโยบายการสร้างสุขในองค์กรแก่บุคลากรในหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้บริหาร ผู้แทนภาคีเครือข่ายนักสร้างสุข และผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพจากส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คน

นพ.โสภณ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับบุคลากรด้านสุขภาพ ได้กำหนดยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) มีเป้าหมายให้กำลังคนด้านสุขภาพเป็นคนดี มีคุณค่า และมีความผาสุกในการทำงาน สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่กำหนดเป้าหมายกำลังคนด้านสุขภาพในปี 2573 ให้มีความพอเพียง ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับ โดยขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร MOPH การพัฒนาศักยภาพพื้นฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากร และการเสริมสร้างความผาสุก โดยจัดทำโครงการกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข (Happy MOPH) เพื่อให้บุคลากรมีแรงบันดาลใจในการทำงาน เกิดความรัก ผูกพันกับองค์กร ลดปัญหาการสูญเสียบุคลากรจากการเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานในการบริการประชาชน เพื่อ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข

จากการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรคนทำงานในประเทศไทย (Happinometer) ในปี 2561 โดยร่วมมือกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จากบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 298,793 คน หรือประมาณร้อยละ 79 ของบุคลากรทั้งหมด พบว่า มีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ย 63 คะแนน มิติที่มีค่าเฉลี่ยความสุขสูงสุดคือจิตวิญญาณ 70 คะแนน และน้อยที่สุดคือสุขภาพเงินดี ร้อยละ 51 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทำแผนสร้างสุขแก่บุคลากร โดยจัดทำโครงการแผนสร้างเสริมสุขภาพการเงิน (Happy Money Program) เพื่อลดรายจ่ายของบุคลากร อาทิ คลินิกสุขภาพทางการเงิน ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย (Happy Home) การส่งเสริมการออม (Happy Saving) การประนอมหนี้สิน (Happy Redeeming) และสวัสดิการอื่น ๆ (Happy Welfares) ซึ่งจะช่วยบุคลากรประหยัดค่าใช้จ่ายรวม 2,031 ล้านบาทต่อปี

รวมทั้งได้ขับเคลื่อนนโยบายลงสู่หน่วยงานระดับพื้นที่ทั่วประเทศ ให้มีการจัดทำแผนสร้างสุขในองค์กร ในมิติที่หน่วยงานเห็นพ้องที่จะดำเนินการ โดยจะมีการประเมิน Happinometer รอบที่ 2 ในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 และจัดทำแผนงานสร้างสุขในองค์กรต่อเนื่องทุกปี

ขณะนี้ มีหน่วยงานที่มีผลงานเด่นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพทุกระดับกว่า 100 แห่ง อาทิ การจัดระบบบริหารจัดการอัตรากำลังที่เหมาะสมกับการให้บริการประชาชนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์, รพ.สต.สร้างสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากระเสริม จ.ขอนแก่น, “สร้างบ้าน สร้างทีม สร้างผลงาน” ของโรงพยาบาลมหาสารคาม, Happy MNST Hospital ของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช, โรงพยาบาลสร้างสุข โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

Comments

Submitted by สาธารณทุกข์ on
".........เพิ่มเติมจาก Yongyuth Chaiyapong จากการที่ได้มีโอกาสได้เข้าไปทำงานสำคัญระดับประเทศงานหนึ่ง ในการประชุมในทำเนียบรัฐบาลนั้น ได้มีโอกาสเข้านั่งในที่ประชุมในฐานะอนุกรรมการนั้นเป็นประสบการณ์ของชีวิตที่ได้เห็นการรวมกลุ่มของผู้อาวุโสในกระทรวงสาธารณสุขที่มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นและอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขอีกสองท่านก็ทำให้เข้าใจชัดไปอีกว่าอะไรเป็นอะไร จากการได้มีโอกาสพบปะกับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขอีกท่านในขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น ก็ทำให้ได้เข้าใจชัดว่าจะไม่มีการไปคัดง้างหรือแข็งข้อกับกลุ่มของศาสดาเอกโดยเด็ดขาด เพราะนั่นหมายถึงภัยอันตรายต่อชีวิตราชการอย่างใหญ่หลวง ความพยายามในการกุมอำนาจมีมาโดยตลอด ไม่ว่าในส่วนของการบริหารจัดการที่ใช้เงินในมือเป็นปัจจัยหลักในการบีบ ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการเป็นตัวบีบด้วยกระบวนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข การให้ทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบาดวิทยาคลินิก ระบาดวิทยาชุมชน และการสาธารณสุข ตลอดจนการจัดทำระบบสถิติสุขภาพ ที่เมื่อตรวจสอบพฤติกรรมก็พบว่าเป็นการรวบอำนาจในทางวิชาการจนมาถึงจุดหนึ่งก็นำมาซึ่งรูปแบบการใช้ประโยชน์ในการหลอกลวงสาธารณชนและรัฐบาลเพื่อให้ได้มาซึ่งความชอบธรรม การสนับสนุนจากมวลชน และการได้มาซึ่งงบประมาณจากรัฐบาลและพรรคการเมือง จนถึงขนาดที่ว่าสามารถกุมอำนาจไว้จนไม่มีรัฐบาลไหนกล้าแตกหักกับคนกลุ่มนี้ แม้กระทั่งรัฐบาลทหารในยุคปัจจุบันที่เก่งกล้าสามารถและได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและหลายภาคส่วนอย่างหนักทั้งทางตรงและทางอ้อมที่อธิบายมายาวขนาดนี้ก็เพียงเพื่ออยากจะเรียนให้ได้รับทราบกันไว้ถึงข้อจริงที่ต้องยอมรับว่ารูปแบบที่ดีในการแก้ไขปัญหาที่หลายท่านหลายฝ่ายได้นำเสนอนั้นถึงแม้รัฐบาลจะรับทราบ จะเข้าใจ แต่...ก็เป็นที่น่าเศร้าสลดว่า*****ประเทศไทยคงต้องทนทุกข์จากการกระทำของคนกลุ่มนี้ไปอีกนาน***** เพราะรากฐานของปัญหาที่แท้จริงนั้นคือการแย่งชิงอำนาจที่กระทบไปจนถึงความมั่นคงของประเทศ...... หมอดื้อ..." อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/926477

Add new comment