ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุขตั้งทีมเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วเจรจาไกล่เกลี่ย ลดปัญหาข้อขัดแย้งในระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายนักสันติวิธีสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 “เยียวยา ชดเชย ป้องกัน : ทางออกหรืออุปสรรคของการดำเนินคดีทางการแพทย์” ว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการพัฒนาระบบคุณภาพความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety) ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการบริการสุขภาพให้เหลือน้อยที่สุด โดยได้พัฒนาทีมเฉพาะกิจในการเจรจาไกล่เกลี่ย จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เมื่อมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น เป็นทีมเคลื่อนที่เร็วเมื่อได้รับรายงานขอความช่วยเหลือในการเจรจาไกล่เกลี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ ซึ่งใน 21 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2539 – 2560) สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยกรณีฟ้องร้องคดีแพ่งสำเร็จ 164 คดี จากทั้งหมด 287 คดี

ด้าน นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่8 และผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข กล่าวว่า ศูนย์สันติวิธีได้ปรับการทำงานโดยเน้นการพัฒนาทักษะ พัฒนาองค์ความรู้ การจัดการความรู้วิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผู้ป่วยและลดปัญหาการฟ้องร้อง ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายเพื่อนำไปสู่สังคมสมานฉันท์ และเป็นทศวรรษแห่งการพัฒนาคุณภาพบริการและความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (2P Safety)

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายนักสันติวิธีสาธารณสุข ทั้งภายใน ภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ปัญหาที่พบในการเจรจา เตรียมความพร้อมความเข้าใจขั้นตอนการทำงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีผู้รับผิดชอบงานรับเรื่องร้องเรียนและเจรจาไกล่เกลี่ย ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป คณะกรรมการทีมเฉพาะกิจในการเจรจาไกล่เกลี่ย ผู้รับผิดชอบงาน 2P Safetyเข้าร่วมประชุมจำนวน 300 คน