ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล ที่ให้ยาเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาพยาบาล ยังไม่ใช่ข้อยุติจนกว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเห็นชอบ ยันยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ไม่เคยห้ามผู้ป่วยนำใบสั่งยาไปซื้อยานอกสถานพยาบาล เพราะเป็นสิทธิผู้ป่วย

จากกรณี ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลว่าที่ประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล มีมติให้ยาที่ใช้ในสถานพยาบาลเป็นหนึ่งในมาตรฐานการรักษาพยาบาล ที่จะต้องสั่งจ่ายตามการวินิจฉัยของแพทย์ไม่สามารถแยกซื้อได้จากร้านขายยาทั่วไป นั้น

นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์

วันนี้ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวว่า ด้วยในปี พ.ศ.2562 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) กระทรวงพาณิชย์ มีมติให้เพิ่มรายการสินค้าและบริการในบัญชีสินค้าควบคุม จำนวน 1 รายการ คือ ยาและเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ ซึ่งในปัจจุบันราคายาและเวชภัณฑ์ได้มีการกำหนดอย่างชัดเจนแล้วว่าห้ามจำหน่ายเกินราคาที่แสดงบนผลิตภัณฑ์ แต่ในส่วนบริการทางการแพทย์ยังมิได้กำหนดมีเพียงมาตรการในเบื้องต้นที่ให้สถานพยาบาลจะต้องติดป้ายแสดงราคาบริการและมีจุดให้ผู้รับบริการสอบถามรายละเอียดได้

ดังนั้น กกร.จึงได้แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการยาและเวชภัณฑ์ บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล” ขึ้น โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรม สบส. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือสมาคมประกันชีวิตไทย ฯลฯ ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมราคาสินค้าหรือบริการ

นพ.ณัฐวุฒิ กล่าวต่อว่า ในการนี้ กรม สบส.ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำกับ ดูแล คุณภาพ มาตรฐาน ของสถานพยาบาลเอกชน จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล เพื่อร่วมพิจารณาให้ความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยที่ประชุมมีมติเบื้องต้น ดังนี้ 1) ยาในสถานพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของบริการทางการแพทย์ และ 2) การนำใบสั่งยาไปซื้อยานอกสถานพยาบาลเป็นสิทธิที่ผู้ป่วยสามารถกระทำได้ ซึ่งตามมติที่ประชุมข้างต้น มิได้ห้ามผู้ป่วยแยกซื้อยาจากร้านขายยาแต่อย่างใด เพราะเป็นสิทธิของผู้ป่วย อย่างไรก็ดี มติดังกล่าวยังมิได้เป็นข้อยุติหรือข้อบังคับ จนกว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการว่าจะพิจารณาเห็นชอบ ให้ใช้เป็นมาตรการดำเนินการควบคุมราคายาและเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ต่อไป

ทั้งนี้ ตนขอยืนยันว่ากรม สบส.มีนโยบายการดำเนินงานที่มุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ไม่ว่าผู้ประกอบการหรือผู้รับบริการ ต่างจะต้องได้รับความเป็นธรรม ทั้งในด้านค่ารักษาพยาบาลที่มีความเหมาะสม บริการทางการแพทย์และกระบวนการรักษาพยาบาลเป็นมีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด