ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สร้างความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อวิจัยและพัฒนาพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ หรือการรักษาผู้ป่วยภายใต้กรอบและเงื่อนไขที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเป็นความร่วมมือด้านการปลูกพืชกัญชาเพื่อส่งผลิตเป็นตำรับยาตามกฎหมาย โดยมีแหล่งปลูกกระจายทั้ง 4 ภูมิภาค และส่งให้หน่วยผลิตที่กำหนด ดังนี้

ภาคเหนือโดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีจังหวัดลำปางเป็นแหล่งปลูกและผลิตกัญชาสด เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่

ภาคอีสานโดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีจังหวัดบุรีรัมย์เป็นแหล่งปลูกและผลิตกัญชาสด เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งปลูกและผลิตกัญชาสดเพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร

ภาคกลางโดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติมีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งปลูกและผลิตกัญชาสด เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลดอนตูม จังหวัดนครปฐม ศูนย์พันธุกรรมวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) เป็นแหล่งปลูกและผลิตกัญชาสด ส่งให้กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร

ภาคใต้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแหล่งปลูกและผลิตกัญชาสด เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนประสานงานในการดำเนินการร่วมกับ 3 หน่วยงานดังกล่าว ร่วมมือกันด้านการศึกษาและพัฒนา ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย สนับสนุนวัตถุดิบกัญชาในการผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ สำหรับการนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยภายใต้กรอบและเงื่อนไขที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมการรับรู้องค์ความรู้และการจัดทำข้อมูลวิชาการที่ถูกต้องในกระบวนการผลิต การเพาะปลูก สายพันธุ์ สภาพดินหรือพื้นที่รูปแบบการบริหารจัดการและควบคุมการดูแลตามระบบมาตรฐาน

บันทึกข้อตกลงดังกล่าวระบุชัดเจนว่า หน่วยงานทั้ง 4 มีความยินดีที่จะไม่คิดค่าวัตถุดิบกัญชาที่ได้จากการปลูกทั้งสิ้น ด้วยเหตุผลคือเพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วยและการวิจัย ในด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ทรัพย์สิน ตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญาที่หน่วยงานทั้งสี่ร่วมกันจัดหาหรือพัฒนา ให้ถือว่าทุกฝ่ายมีสิทธิร่วมกันตามสัดส่วนของการจัดการหรือพัฒนาด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ทรัพย์สิน ตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญาที่หน่วยงานทั้งสี่ร่วมกันจัดหาหรือพัฒนา ให้ถือว่าทุกฝ่ายมีสิทธิร่วมกันตามสัดส่วนของการจัดการหรือพัฒนา มีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามร่วมกัน กรณีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมีความประสงค์จะยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จะต้องบอกกล่าวให้หน่วยงานอื่นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน