ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชมรม อสม.เสนอ "อนุทิน" ปรับนโยบายปลูกกัญชา จากคนละ 6 ต้น เป็นรวมกลุ่มกันปลูกในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน "1 รพ.สต. 1 แปลงปลูก" พร้อมตั้งรัฐวิสาหกิจกัญชาระดับประเทศ บริหารจัดการ รับซื้อกัญชาจากกลุ่ม อสม. รวมทั้งกระจายหุ้นให้ประชาชนร่วมถือหุ้นในรัฐวิชาหกิจและปันผลกำไรตามสัดส่วนการถือหุ้น

นายไพฑูรย์ บุญอารักษ์

นายไพฑูรย์ บุญอารักษ์ ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ได้ร่วมประชุมร่วมกับประธาน อสม. ระดับอำเภอทั่วประเทศ จำนวนกว่า 878 คน เมื่อวันที่ 7-8 ส.ค. 2562 ที่ผ่านมา โดยการประชุมครั้งนี้มีการหารือเรื่องที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้ อสม. ปลูกกัญชานำร่องคนละ 6 ต้น และที่ประชุมมีข้อเสนอเชิงนโยบาย 9 ข้อดังนี้

1.เห็นควรให้ปรับรูปแบบการให้ อสม. ปลูกกัญชาคนละ 6 ต้น เป็น ให้ อสม.รวมกลุ่มกันปลูกในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน "1 รพ.สต. 1 แปลงปลูก หรือ 1 ตำบล 1 แปลงปลูก" โดยใช้พื้นที่ตำบลละ 5-10 ไร่ บริหารจัดการโดยคณะกรรมการ อสม.ระดับตำบล และให้กระทรวงสาธารณสุขจัดให้มีที่ปรึกษาการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ ประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุข อาทิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการ รพ.สต. มหาวิทยาลัย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่ปรึกษา และภาครัฐสนับสนุนเงินทุนการปลูกในระยะเริ่มต้นโครงการ

2. ให้มีองค์กรรัฐวิสาหกิจกัญชาระดับประเทศ เพื่อบริหารจัดการกัญชาเพื่อการแพทย์หรือเพื่อเศรษฐกิจ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชน (ครัวเรือน) ร่วมถือหุ้น

3. รัฐโดยองค์กรรัฐวิสาหกิจกัญชา รับซื้อกัญชาจากกลุ่ม อสม. ที่รวมกลุ่มกันปลูกกัญชาวิสาหกิจชุมชน ผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

4. องค์กรรัฐวิสาหกิจกัญชา บริหารจัดการกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์กับองค์การเภสัชกรรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และหรือการส่งออกต่างประเทศ

5. รัฐโดยองค์กรรัฐวิสาหกิจกัญชา ปันผลกำไรให้วิสาหกิจชุมชน ประชาชน (ครัวเรือน) ที่ถือหุ้น ตามสัดส่วนที่ถือหุ้นหรือลงทุน

6. ควรให้มีแพทย์แผนไทยประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง ด้วยแนวคิดนโยบาย "1 รพ.สต. 1 แพทย์แผนไทย" เพื่อการรักษาผู้ป่วยร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันและเพื่อการศึกษาวิจัยกัญช เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในระดับหมู่บ้าน ตำบล ชุมชน ที่ รพ.สต. นั้นๆรับผิดชอบ

7. กรณี อสม.คนใด ต้องการขออนุญาตปลูกกัญชาเป็นการพิเศษเฉพาะราย ให้เป็นดุลยพินิจของส่วนราชการผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการยาเสพติด

8. ให้รัฐและกระทรวงสาธารณสุข จัดวางมาตรการเพื่อส่งเสริม ควบคุมกำกับการปลูกกัญชาของ อสม. ให้ปลอดจากข้อปัญหาการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดให้โทษ

9. ให้กระทรวงสาธารณสุข ยึดหลักการเพิ่มมูลค่ากัญชาเพื่อการแพทย์ และหรือเพื่อการเศรษฐกิจ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ชาติและประชาชนโดยส่วนรวม