ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สรพ.ผนึกภาคีเครือข่ายสุขภาพ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลกและวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย” 16-17กันยายน นี้ มุ่งหวังทุกภาคส่วนแสดงเจตจำนงขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย ความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมความปลอดภัย ลุยสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอด พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รพ.2P Safety 370 แห่ง เร่งเดินหน้าขยายครอบคลุมโรงพยาบาลสังกัดสาธารณสุขทั่วประเทศ ตั้งเป้าในอนาคตลดค่าบริการสาธารณสุขให้ประชาชน

พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ รองผู้อำนวยการ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. เปิดเผยว่า สรพ.ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ เตรียมจัดงาน “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก และวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วย และบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย” ประจำปี 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน นี้ ที่โรงแรมมิราเคิล สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย ซึ่งองค์การอนามัยโลกและประเทศสมาชิกได้การกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผู้ป่วยร่วมกัน

โดยกำหนดให้วันที่ 17 กันยายนของทุกปีเป็น “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก” (Global Day of Patient Safety) ที่มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ป่วยพร้อมกันทั่วโลก ในขณะเดียวกันประเทศไทยได้กำหนดให้เป็น “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย” (Thailand Patient and Personnel Safety Day) ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อให้ความสำคัญทั้งผู้ป่วยที่มารับบริการและบุคลากรสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้ที่มีโอกาสเกิดความไม่ปลอดภัยในด้านต่างๆ จากการทำงานในโรงพยาบาลด้วย หรือที่เรียกว่า 2P Safety ในการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขให้ปลอดภัย เพราะทั้งผู้ป่วยและบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถือได้ว่าทั้ง 2 ส่วนได้รับผลกระทบด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย จึงต้องร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์อย่างสูงสุดในการรักษาพยาบาลและความปลอดภัย

พญ.ปิยวรรณ กล่าวด้วยว่า ไฮไลท์สำคัญในงานคือการรร่วมกันถอดบทเรียน ประสบการณ์ การทำงานของโรงพยาบาล370 แห่งทั่วประเทศที่เข้าร่วม รพ.2P Safety เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนางานตามมาตรฐาน HA ขณะเดียวกันก็ยังได้ร่วมสัมผัสเรื่องราว จากบทเรียนสำคัญและนำไปสู่การปฏิบัติ ผู้ป่วยและบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรม “เมื่อเธอต้องไปRefer แล้วเธอก็ไม่ได้กลับมาเจอกันอีกเลย” และ “เมื่อฉันมาคลอดฉันอยากให้ลูกเกิดรอดและฉันปลอดภัย” ซึ่งมาถ่ายทอดชุดประสบการณ์ของทั้งสองฝั่งเพราะเมื่อไรที่เกิดการผิดพลาดไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างโทษกันแต่เป็นปัญหาของระบบและการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบบริการสุขภาพ

“สรพ.เดินหน้าทำงานตามยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคคลากรทางสาธารณสุข ปี 61-64 โดยตั้งเป้าขับเคลื่อนโรงพยาบาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาล 2P Safety ทั้งประเทศ ภายใต้ระบบกระบวนการวัดประเมินผล วัดผลลัพธ์บริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัย รวมถึงดึงประชาชนเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาในอนาคตเราได้ตั้งเป้าคู่ขนานลดค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการทางด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนภายใต้การบริการที่มีคุณภาพแต่ราคาประหยัด” พญ.ปิยวรรณ ระบุ

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ของประเทศไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและร่วมแสดงความยินดี ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปัน เรียนรู้ประสบการณ์พัฒนาเรื่อง Patient and Personnel Safety รวมทั้ง เป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และขวัญ กำลังใจ แก่โรงพยาบาลที่มีการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะมีการมอบประกาศนียบัตรสำหรับโรงพยาบาลที่ประกาศนโยบาย 2P Safety ประจำปี 2562 จำนวน 208 แห่งด้วย

นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานยังสามารถเข้าร่วมรับฟังบรรยาย ตามห้องต่างๆ ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ “ฟังเสียง เรียนรู้เพื่อความปลอดภัย"โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ , การพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง SIMPLE ใน รพ. 2P Safety “Patient Safety กับ SIMPLE และมาตรฐาน HA”, Open Innovation รวมพลังสร้างนวัตกรรม ทำได้จริง : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ คิด ทำ ใช้ นวัตกรรม

โดย ผู้แทนจากทีมนวัตกรรมจาก รพ.2P Safety Tech และทีม Startup ในเครือข่าย สวทช., “Personnel Safety กับ SIMPLE และมาตรฐาน HA” รศ.พญ.เนสินี ไชยเอีย และทีมผู้เชี่ยวชาญ SIMPLE ของ Personnel Safety , รู้จัก รพ. 2P Safety จากผู้นำ 2P Safety Hospitals, Patient and Personnel Safety Speak Up สัมผัสเรื่องราว Patient and Personnel Safety Goals จากบทเรียนสำคัญและนำสู่การปฏิบัติ , ระบบบริการสุขภาพไทยน่าไว้วางใจด้วย 2P Safety โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นต้น