ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประธานชมรมผอ.รพ.สต."สกลนคร-นครพนม" ออกแถลงการณ์ "การถ่ายโอนฯ สอน./รพ.สต. สู่ อบจ." จากระยะเวลาเกือบ 4 เดือน พบบุคคลากรส่วนมากมีความพึงพอใจ ที่ได้รับถ่ายโอนฯไม่ต้องการขอย้ายกลับไปที่ สธ. มีแต่ยื่นความประสงค์ขอถ่ายโอนฯเพิ่ม รวมถึงไม่มีผลต่อการให้บริการประชาชนด้วย

นายสุวพันธุ์ คะโยธา ประธานชมรมผอ.รพ.สต.สกลนคร  เปิดเผย ดังนี้ 1. บุคลากร 100% ที่ถ่ายโอนฯมีความพึงพอใจ ที่ได้รับถ่ายโอนฯไม่ต้องการขอย้ายกลับไปที่ สธ. มีแต่ยื่นความประสงค์ ขอถ่ายโอนฯเพิ่มเติม ไปที่ อบจ. ในปี 2567 (1 ตุลาคม 2566) จํานวน 5 รพ.สต.บุคลากร 99 คน 2. ระเบียบฯข้อปฏิบัติ ต่างๆผู้บริหารฯทุกระดับ โดยเฉพาะ กสพ.และ ทุกฝ่าย อบจ./สสจ.สกลนคร ร่วมด้วยช่วยกัน ในการที่จะให้การทํางานไปแบบไร้รอยต่อ ประชุม กสพ.แล้ว 2 ครั้ง

3. ภาระงานรพ.สต. อยู่ สธ./อบจ. ไม่แตกต่าง ยังต้องดูแลประชาชนเหมือนเดิม แต่การเข้าถึงประชาชน ในการถ่ายโอน “มีมากกว่า ไม่ต้องปฏิบัติตามนโยบาย สธ.จากบนลงล่าง รพ.สต.ถ่ายโอนฯเข้าถึงบริบทการแก้ไขปัญหาในชุมชนได้ ตรงประเด็น แก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ทันที สสจประสานงานมาที่อบจ.ทุกกิจกรรม แต่เราเลือกที่เป็นปัญหามาแก้ไขได้ 4. การบริหารงบประมาณ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอนฯ มีสถานะเงินบํารุงดีกว่าเดิม เงิน Fixcost มากกว่าเดิม /การโอน เงิน สปสช.โอนตรง สอน./รพ.สต. ไม่ต้องผ่าน cup (ไม่หลายขั้นตอนในการจัดสรรเงิน ให้รพ.สต.) เงิน ตามผลงาน 

5. บุคลากรมีขวัญกําลังใจ เงินเดือนสามารถเลื่อนไหลไปตามแท่งได้ เงินเดือนไม่ทันเหมือนอยู่ สธ. การเข้าสู่ตําแหน่ง ชนพ. บุคคลากรที่มีคุณสมบัติครบสามารถเข้าสู่ตําแหน่งได้ทุกคน แต่อยู่ สธ. ต้องยุบตําแหน่ง และตําแหน่ง ชนพ. มีน้อยไม่เพียงพอ (ทั้งจังหวัดสกลนคร รพ.สต. 168 แห่ง มี ชนพ.เพียง 2 แห่ง) ความก้าวหน้าของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างมีโอกาสที่จะได้รับการบรรจุ กรณีพิเศษ ในอบจ.เพื่อเติมเต็มตามขนาด S M L 7/12/14 

6. สวัสดิการของบุคลากรที่ถ่ายโอนฯมีสิทธิ์ไม่น้อยกว่าเดิม และยังได้รับเหมือนเดิม เบิกจ่ายตามระเบียบท้องถิ่น (ปัญหาอาจมีบ้าง แต่กําลังแก้ไขเพื่อความถูกต้องเป็นธรรม) 7. การให้บริการประชาชนที่รพ.สต.ยังปฏิบัติเหมือนเดิม การบริการทางทันตกรรม ยังได้รับการบริการและส่งต่อ มาตรฐาน เหมือนเดิม ตามการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ

8. การถ่ายโอนฯสอน./รพ.สต. ระบบการเมือง ไม่มีผลต่อการให้บริการประชาชน เพราะไม่ว่าองค์กรไหนๆก็ทํางานเพื่อ พี่น้องประชาชนให้สุขภาพดี อยู่ดีมีสุข สุขภาพดีที่ครัวเรือน 9. การเปลี่ยนแปลง ทุกอย่าง ย่อมดีกว่าเดิมเสมอ เพียงแต่ว่าใครที่กล้าเปลี่ยนแปลง ขอบคุณผู้บริหารฯทุกระดับ ทั้งอบจ.สกลนคร / สสจ.สกลนคร ที่ร่วมด้วยช่วยกันให้การถ่ายโอนฯเป็นแบบไร้รอยต่อ 10. รพ.สต.สกลนคร ทั้ง 144 แห่ง หากระเบียบฯกฎเกณฑ์ ขวัญกําลังใจยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ถึงด่านหน้า รพ.สต. การถ่ายโอนฯ ไม่มีข้อจํากัดจาก สธ. และ อบจ.สกลนคร มีความพร้อม ที่จะดําเนินการถ่ายโอน เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ ข้นกว่าเดิม

ด้าน นายนิรัญ จันทะพันธ์ ประธานชมรมผอ.รพ.สต.นครพนม เผยว่า การถ่ายโอนฯ สอน./รพ.สต.นครพนม พ.สต.ที่ มิติ เหรียญมีสองด้านเสมอ อีกมิติเหรียญยังมีความหนา ระยะเวลา 3 เดือน ของบุคคลากร(สธ.) รพ. ถ่ายโอนฯไปอบจ.นครพนม ทั้งสอน./ รพ.สต.นครพนม 15 แห่ง ดังนี้ 1. บุคลากร 100%ที่ถ่ายโอนฯมีความพึงพอใจ ที่ได้รับถ่ายโอนฯไม่ต้องการขอย้ายกลับไปที่ สธ. มีแต่ยื่นความประสงค์ขอ ถ่ายโอนฯเพิ่มเติม ไปที่ อบจ.

2. ระเบียบฯข้อปฏิบัติ ต่างๆ ผู้บริหารฯทุกระดับ โดยเฉพาะ กสพ.และ ทุกฝ่าย อบจ./สสจ.นพ.ร่วมด้วยช่วยกัน ในการที่จะ ให้การทํางานไปแบบไร้รอยต่อ 3. ภาระงานรพ.สต. อยู่ สธ./อบจ. ไม่แตกต่าง ยังต้องดูแลประชาชนเหมือนเดิม แต่การเข้าถึงประชาชน ในการถ่ายโอนฯมี มากกว่า ไม่ต้องปฏิบัติตามนโยบาย สธ.จากบนลงล่าง รพ.สต.ถ่ายโอนฯเข้าถึงบริบทการแก้ไขปัญหาในชุมชนได้ตรงประเด็น 4. การบริหารงบประมาณ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอนฯ มีสถานะเงินบํารุงดีกว่าเดิม เงิน Fixcost มากกว่าเดิม การโอนเงิน สปสช. โอนตรง สอน./รพ.สต. ไม่ต้องผ่าน cup (ไม่หลายขั้นตอนในการจัดสรรเงิน ให้รพ.สต.)

5. บุคลากรมีขวัญกําลังใจ เงินเดือนสามารถเลื่อนไหลไปตามแท่งได้ เงินเดือนไม่ทันเหมือนอยู่ สธ. การเข้าสู่ตําแหน่ง ชนพ. บุคคลากรที่มีคุณสมบัติครบสามารถเข้าสู่ตําแหน่งได้ทุกคน แต่อยู่ สธ. ต้องยุบตําแหน่ง และตําแหน่ง ชนพ.มีน้อย ไม่เพียงพอ (ทั้งจังหวัดนครพนม รพ.สต. 151 แห่ง มี ชนพ.เพียง 2 แห่ง) ความก้าวหน้าของลูกจ้าง มีโอกาสที่จะได้รับการ บรรจุ กรณีพิเศษ ในอบจ.เพื่อเติมเต็มตามขนาด S M L 7/12/14 6. สวัสดิการของบุคลากรที่ถ่ายโอนฯมีสิทธิ์ไม่น้อยกว่าเดิม และยังได้รับเหมือนเดิม 7. การให้บริการประชาชนที่รพ.สต.ยังปฏิบัติเหมือนเดิม การบริการทางทันตกรรม ยังได้รับการบริการและส่งต่อมาตรฐาน เหมือนเดิม ตามการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ

8. การถ่ายโอนฯสอน./รพ.สต. ระบบการเมือง ไม่มีผลต่อการให้บริการประชาชน เพราะไม่ว่าองค์กรไหนๆก็ทํางานเพื่อพี่ น้องประชาชนให้สุขภาพดี อยู่ดีมีสุข 9. การเปลี่ยนแปลง ย่อมดีกว่าเดิมเสมอ ขอบคุณผู้บริหารฯทุกระดับ ทั้งอบจ.นครพนม / สสจ.นครพนม ที่ร่วมด้วยช่วยกัน ให้การถ่ายโอนฯเป็นแบบไร้รอยต่อ 10. รพ.สต.นครพนม อีก 136 แห่ง หากระเบียบฯกฎเกณฑ์ ขวัญกําลังใจยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ถึงด่านหน้า รพ.สต. การ ถ่ายโอนฯ ไม่มีข้อจํากัดจาก สธ. และ อบจ.นครพนม มีความพร้อม การถ่ายโอนฯจะแลนด์ไสลด์ เพื่อการเปลี่ยนแปลง

 

 

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง : 

สธ. เดินหน้าศึกษาหาทางออกช่วย "บุคลากรสาธารณสุข" ถ่ายโอนไป อบจ.กว่า 40% ขอย้ายกลับ

 

 สธ.เผย บุคลากร รพ.สต.ถ่ายโอนไป อบจ. ส่วนหนึ่งขอย้ายกลับ พร้อมเหตุผลหลายประการ

 

 “เลอพงศ์” ยันอาจมีบ้างบุคลากรถ่ายโอนไปแล้วขอย้ายกลับ แต่ไม่เกิน 5% ด้าน ปธ.ชมรม รพ.สต. ชี้ต้องเร่งแก้ปัญหาด่วน