ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผนึกกำลังผู้ประกอบการ ร่วมพัฒนาธุรกิจสุขภาพ สู่สูนย์กลางทางการแพทย์ ชูผลงานศึกษาจำนวนมาก ชูศักยภาพทั้งการวิจัยพัฒนา พร้อมถ่ายทอดสู่เอกชน อาทิ ชุดตรวจโควิด ชุดตรวจวัณโรค ชุดตรวจกัญชา  ศูนย์สกัดสารพันธุกรรม รู้ก่อนเกิดโรค ชู Lab ฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์

 

 

เมื่อเร็วๆนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบผู้ประกอบการ:Medical sciences towards Health for Wealth   ที่โรงแรมแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังความต้องการของผู้ประกอบการที่กรมมีศักยภาพที่จะเสริมหนุนอุตสาหกรรมการแพทย์ การพัฒนาธุรกิจสุขภาพของประเทศและเป็นโอกาสที่ประกอบการและผู้บริหารกรมได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะที่กรมจะนำไปพัฒนางานบริการ งานวิจัย ให้มุ่งสู่เป้าหมายเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยตามแนวทาง Health for Wealth ที่มุ่งใช้ความมีสุขภาพดีสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เพื่อเป้าหมาย “ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง”  โดยมี 43 ผู้ประกอบการเข้าร่วมครั้งนี้

 

ทั้งนี้ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันธุรกิจสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านความสวยงาม อาหารเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกาย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการแพทย์ผสมผสาน เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีศักยภาพและมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีเม็ดเงินหมุนเวียนมหาศาล โดยในปี พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา คาดการณ์ว่าประเทศไทยมีรายได้จากธุรกิจสุขภาพกว่า 1.8 แสนล้านบาท และใน 10 ปีข้างหน้าจะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นกว่า 2.5 ล้านล้านบาท ส่วนสำคัญมาจากประชาชนให้ความสำคัญกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจด้านการค้นคว้าวิจัย พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการให้บริการที่พร้อมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน จึงได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการ จัดแสดงผลงานนวัตกรรมที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์วิจัยและพัฒนาขึ้น พร้อมหารือการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อผลักดันธุรกิจสุขภาพไทยเข้มแข็ง

สำหรับศักยภาพและความพร้อมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการสนับสนุนผู้ประกอบการประกอบด้วย

 

**ด้านการวิจัย พัฒนา พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เอกชน

 

พัฒนาชุดตรวจโควิด ชุดตรวจวัณโรค ชุดตรวจกัญชา ฯลฯ

 

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน เช่น ชุดตรวจโควิด 19 ชุดตรวจวัณโรค ชุดตรวจกัญชาสำหรับทดสอบปริมาณสาร TH ในสารสกัดกัญชา หรือน้ำมันกัญชา กรมฯ ยังมีการผลิตสารมาตรฐาน เช่นสารสกัด THC และ CBD สารมาตรฐานฟาวิพิราเวียร์  อีกทั้ง พัฒนาการตรวจทางพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์รองรับการแพทย์แม่นยำ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง เพื่อการวินิจฉัยป้องกันโรคและการรักษาเฉพาะบุคคล

 

ศูนย์สกัดสารพันธุกรรม รู้ก่อนเกิดโรค

 

ยังมีศูนย์สกัดสารพันธุกรรม อาทิ การดูแลแม่และเด็กไทยด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ คัดกรองโรคทารกในครรภ์ และทารกแรกเกิด นอกจากนี้ เรายังผลิตตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย(Thai HerbalPharmacopoeia.) สำหรับอ้างอิงการตรวจวิเคราะห์ยาสมุนไพร การสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัด พิสูจน์สารสำคัญ และรับรองฤทธิ์ทางเภสัชสมุนไพรให้เอกชนนำไปใช้ต่อยอดการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องสำอาง

 

ชู Lab ฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์

 

นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้องปฏิบัติการ  BSL2 และ BSL3 สำหรับงานวิจัย และสวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ รวมทั้งได้พัฒนา One Stop Service ให้บริการแบบออนไลน์ ผ่านระบบไอ แล็บ พลัส เพิ่มความสะดวกให้ผู้รับบริการ บริการรวดเร็ว ลดการรอคอยด้วย e-Submission ส่งคำขอได้ทุกที่ทุกเวลาe-Report ดาวน์โหลดรายงานผ่านอินเตอร์เน็ตe-Tracking ตรวจสอบสถานะตัวอย่าง และ Historical ตรวจสอบสถานะการส่งตัวอย่างได้

**ด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

รับรองห้องปฏิบัติการตามาตรฐานสากล  ทำงานในรูปแบบ Single platform สามารถรับบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว รวมทั้งเป็นหน่วยรองรับขึ้นทะเบียน หน่วยทดสอบทางห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ตามหลักการ OECD GLP ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบความปลอดภัยจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวแล้วสามารถนำไปขึ้นทะเบียนจำหน่ายได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสมาชิก OECD ที่มีมากว่า 50 ประเทศทั่วโลก โดยไม่ต้องทำการทดสอบซ้ำในต่างประเทศ ช่วยให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาในการขึ้นทะเบียน จึงเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันในตลาดการค้ากับต่างประเทศได้มากขึ้น

ศูนย์เก็บตัวอย่างชีวภาพทางการแพทย์

 

ยังมีศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์ระดับชาติ ทำหน้าที่จัดเก็บตัวอย่างชีวภาพทางการแพทย์ต่างๆ ทั้งกระดาษซับเลือดจากทารกแรกเกิด มีตัวอย่าง 20 ปีย้อนหลัง มี Stem cell ตัวอย่างตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้น โดยนักวิจัยสามารถนำตัวอย่างไปใช้ประโยชน์ได้

 “วันนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขพร้อมพัฒนาห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจสุขภาพของประเทศ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ยกระดับอุตสาหกรรมทางการแพทย์ของประเทศไทย มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลก” นพ.ศุภกิจ กล่าว