ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“เศรษฐา” แบ่งงานรองนายกฯ “ภูมิธรรม เวชยชัย” กำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนนตรีที่ 229/2566 เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงนาม ณ  วันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา  โดยในสว่นของของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบดูแล

ทั้งนี้ รายละเอียดหน่วยงานอื่นๆที่ รองนายกรัฐมนตรีร นายภูมิธรรม มีอำนาจรับผิดชอบนั้น ยังได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดูแล 4 กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์  และกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ ยังได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบราหรราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในส่วนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

สอีกทั้ง ยังดูแลองค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นต้น