ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข นั่ง  ตำแหน่ง ตามข้อเสนอของนพ.ชลน่าน โยกย้ายจากรองปลัด ผู้ตรวจฯ ขึ้นนั่งอธิบดี - เลขาฯอย. มีสลับเก้าอี้อธิบดี ส่วน สบส.ยังเป็นอธิบดีเดิม ขณะที่รองปลัดคนที่ 5 ยังไม่แต่งตั้ง คาดปมคุณสมบัติ ด้าน 'ชลน่าน' เผยจากนี้รอโปรดเกล้าฯ ส่วนตำแหน่งคงค้างรอขั้นต่อไป

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาเห็นชอบตามที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอรายชื่อแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงกระทรวงสาธรณสุข จำนวน 11   ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากผู้เกษียณราชการ โดยมีการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้

 

1.นพ.ธงชัย  กีรติหัตถยากร จากอธิบดีกรมการแพทย์ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมโรค

2.พญ.อัมพร  เบญจพลพิทักษ์ จากอธิบดีกรมสุขภาพจิต ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์

3.นพ.พงศ์เกษม  ไข่มุกด์ จากรองปลัด สธ.ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสุขภาพจิต

4.นพ.ยงยศ  ธรรมวุฒิ  จากรองปลัด สธ.ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

5.นพ.ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน จากรองปลัด สธ. ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

6.นพ.ณรงค์  อภิกุลวณิช จากรองปลัด สธ.ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

7.พญ.อัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล  จากผู้ตรวจฯ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย

8.นพ.ภาณุมาศ  ญาณเวทย์สกุล จากผู้ตรวจฯ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

9. นพ.กิตติศักดิ์  อักษรวงศ์ จากผู้ตรวจฯ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

10.นพ.สุรโชค  ต่างวิวัฒน์ จากผู้ตรวจฯ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

11.นพ.พงศธร  พอกเพิ่มดี จากนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.)  ไม่ได้มีการพิจารณา เนื่องไม่มีการสลับสับเปลี่ยนอธิบดีใหม่ ยังคงเป็น นพ.สุระ วิเศษศักดิ์  นั่งอธิบดีสบส.ตามเดิม

ขณะที่รองปลัดสธ.คนที่ 5 ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง คาดว่าอาจติดปัญหาคุณสมบัติก่อนหน้านี้ ที่ครม.ต้องตีกลับ

 

'ชลน่าน' เผยจากนี้รอโปรดเกล้าฯ ส่วนตำแหน่งคงค้างรอขั้นต่อไป

วันเดียวกัน ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์สั้นๆ ภายหลังที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ว่า ขั้นตอนจากนี้จะต้องการโปรดเกล้าฯ ก่อน ระหว่างนี้อยู่ในขั้นตอนของสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีทูลเกล้าฯ ส่วนในนโยบายต่างๆ ตามบทบาทของแต่ละกรม ตนก็ได้มอบหมายไปในระดับกระทรวงแล้ว ซึ่งหลังจากโปรดเกล้าฯ เรียบร้อย ก็จะต้องเข้าไปเน้นย้ำในแต่ละกรมที่รับผิดชอบต่อไป

เมื่อถามว่าการเสนอรายชื่อวันนี้ครบแล้วหรือไม่ แล้วยังมีผู้ที่ติดเรื่องคุณสมบัติหรือไม่ นพ.ชลน่านกล่าวว่า ก็ต้องดูเป็นระยะต่อไป