ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สาธารณสุข เผยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้าน “เศรษฐกิจสุขภาพ” พร้อมพัฒนา อสม. เชี่ยวชาญ ช่วยสนับสนุนการทำงาน มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพโลก และมอบตราสัญลักษณ์ TiWA รางวัลระดับชาติในการรับรองคุณภาพสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเตรียมจัดมหกรรม Global Wellness Expo ในปี67 

 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการดำเนินภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) พร้อมมอบนโยบายให้กับผู้บริหารและบุคลากร โดยมี นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ 

 

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า เรื่องเศรษฐกิจสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญเรื่องเศรษฐกิจสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญแต่จากการดูระบบการทำงานของกรมยังไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน จึงต้องฝากท่านอธิบดีช่วยดูตรงนี้ เพื่อให้ขับเคลื่อนงานได้ชัดเจนขึ้น เท่าที่เห็นเหมือนมี 2 ส่วนหลักๆ คือ งานการคุ้มครองและงานสนับสนุน จึงอยากให้เพิ่มโครงสร้างเศรษฐกิจสุขภาพ หรือ Health for Wealth  

 

ทั้งนี้ สบส.จะต้องขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การจัดทำ Blue Zone เขตสุขภาพละ 1 แห่ง การอนุญาตผลิตภัณฑ์ชุมชน 100 รายการ รับรอง Wellness Center 500 แห่ง การสร้างงานสร้างอาชีพ เช่น นวดไทย Caregiver และ Care Assistant พัฒนาพื้นที่ Safety Tourist และ Sky Doctor เขตสุขภาพละ 1 แห่ง เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) จากจุดแข็งที่มี คือ 1.แหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักระดับโลก 2.สถานพยาบาลมีความพร้อมที่และมีชื่อเสียงได้มาตรฐานระดับโลก 3.แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 4.อัตราค่าบริการในการรักษาพยาบาลมีความเหมาะสม 5.ผู้ให้บริการมีจิตบริการและการต้อนรับในเกณฑ์ที่สูง 6.มีการให้บริการด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบถ้วน และ 7.มีความโดดเด่นด้านการแพทย์ทางเลือก เช่น การแพทย์แผนไทย 

นพ.ชลน่านกล่าวอีกว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขที่มีภารกิจและมีความพร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพโลก โดยจะยกระดับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยการรับรอง Wellness Center รวม 300 แห่ง แบ่งเป็น Wellness Nuad Thai (นวดไทยพรีเมียม) 200 แห่ง Wellness Spa (Thai World Class Spa) 100  แห่ง ออกตราสัญลักษณ์ TiWA รางวัลระดับชาติในการรับรองคุณภาพสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมถึงเตรียมจัดมหกรรม Global Wellness Expo 2024 ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถานประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศ 

 

นอกจากนี้ ยังผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร ทั้งอุตสาหกรรมวัสดุและเทคโนโลยีวัสดุ, เครื่องมือแพทย์, ยาชีวเภสัชภัณฑ์, ความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, อาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น และมีแผนที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านการแพทย์และการจัดประชุมวิชาการทางการแพทย์ด้วย ซึ่งจะช่วยดึงดูดบุคลากรทางการแพทย์จากต่างประเทศเข้ามาได้อีกทางหนึ่ง 

 

ด้านนพ.สุระ กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพยังมีการดำเนินงานที่จะช่วยเสริมศักยภาพเรื่องเศรษฐกิจสุขภาพ อาทิ การจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลและห้องทดสอบเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐาน ตั้งแต่การจัดหา ติดตั้งใช้งาน ตรวจสอบ บำรุงรักษา ยกเลิก และหมุนเวียนใช้เครื่องมือแพทย์ให้เพียงพอและคุ้มค่า, การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค โดยในปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมา ได้จัดการข้อร้องเรียน ตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินคดีกับสถานประกอบการที่ทำความผิด คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค รวมกว่า 11,000 เรื่อง, การพัฒนาองค์ความรู้ อสม.เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อทำงานในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น