ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

  • ในช่วงฤดูฝน โรคติดต่อที่พบการแพร่ระบาดได้บ่อยก็คือ โรคไข้เลือดออก อันเกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้นที่กำลังเร่งแก้ปัญหา เพราะภัยนั้นทำให้ผู้ป่วยบางรายเสียชีวิตได้
    2013-08-17 08:56
  • เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวในเวทีการอภิปรายเรื่อง "วัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค" ในงานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ว่า หลายประเทศมีการปรับกระบวนการการให้วัคซีนใหม่ เนื่องจากมีโรคอุบัติซ้ำเกิดขึ้น โดยโรคอุบัติซ้ำที่ทุกประเทศทั่วโลกพบเหมือนกันคือ โรคไอกรน อย่างสหรัฐอเมริกา และยุโรปจะแก้ปัญหาด้วยการฉีดวัคซีนให้แก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ขึ้นไป เพราะจะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้แก่ทารกแรกเกิดได้ดีขึ้น โดยเฉพาะช่วง 4 เดือนแรกหลังคลอด ซึ่งเดิมทีการฉีดวัคซีนนี้ให้แก่เด็กเล็กจำนวน 5 เข็ม คือ ตอนอายุ 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 1 ปีครึ่ง และ 5 ปีนั้น ในช่วง 4 เดือนยังอาจกระตุ้นภูมิคุ้มกันไม่ขึ้น ทำให้เด็กอายุน้อยกว่า 3 เดือนเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
    2013-07-12 11:10