สาธารณสุขมูลฐาน

 • รมช. สธ. เปิดประชุม “วันหมออนามัยแห่งชาติ” ปี 63 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานช่วงโควิด 19 เผยหมออนามัย อีกบุคคลสาธารณสุขที่สำคัญทำงานร่วม อสม. และหน่วยงานในชุมชน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด
  2020-09-14 17:01
 • ชาวสาธารณสุข ไว้อาลัยต่อการจากไปของ หมออมร ผู้วางรากฐานสาธารณสุขมูลฐาน ก่อกำเนิด อสม. ในประเทศไทย
  2020-06-03 10:03
 • ผอ.รพ.นครพิงค์ เผยศ.นพ.อมร นนทสุต ผู้วางรากฐานสาธารณสุขมูลฐาน ก่อกำเนิดอสม. เสียชีวิตด้วยวัยชรา 92 ปี
  2020-06-02 19:13
 • องค์การอนามัยโลกแนะนานาประเทศเพิ่มงบการสาธารณสุขมูลฐานอย่างน้อย 1% ของจีดีพี พร้อมระบุว่าหากไม่เร่งรัดการลงทุนด้านสาธารณสุข คาดว่าประชากรโลกราว 5 พันล้านคนจะไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลภายในปี 2573
  2019-10-04 15:38
 • ในปัจจุบันการพัฒนาระบบสุขภาพของคนไทยได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดการพัฒนาสุขภาพชุมชนหรือสุขภาพภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขมูลฐานในฐานะเป็นแนวคิดและปฏิบัติการที่ใกล้ชิดชุมชนมายาวนานกว่า 3 ทษวรรษ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามในการพัฒนาแนวคิดสาธารณสุขมูลฐานเพื่อนำมาต่อยอดเป็นแนวทางการพัฒนาสุขภาพใหม่ๆได้เกิดขึ้นพร้อมกับการเกิดขึ้นของนโยบายและองค์กรรูปแบบใหม่ในแวดวงสุขภาพในปัจจุบัน
  2016-02-21 15:23
 • บทบรรณาธิการจากวารสารวิชาการ The Asia Pacific Journal of Health Management 2015 เขียนถึงข้อเสนอการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศออสเตรเลีย โดยแสดงความกังวลถึงทิศทางการปฏิรูปที่อาจจะผิดเพี้ยนไปได้ เมื่อมีข้อเสนอให้ลดรายจ่ายด้านสุขภาพ โดยเฉพาะรายจ่ายด้านสาธารณสุขมูลฐาน ทั้งที่เรื่องของสาธารณสุขมูลฐานนั้น มีขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เราเจ็บป่วยจนต้องเข้า รพ. หรืออย่างน้อยเพื่อให้เรามีสุขภาพแข็งแรงหลังออกจาก รพ. ที่สำคัญยังได้เสนอให้ผู้กำหนดนโยบาย หรือรัฐบาลปรับมุมคิดใหม่ให้สอดคล้องกับหลักสากล ซึ่งมองว่ารายจ่ายด้านสุขภาพไม่ใช่ต้นทุน แต่เป็นการลงทุนเพื่อที่จะบรรลุถึงประโยชน์ในภายหน้าต่างหาก
  2015-07-18 13:52
 • ในที่ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) ปี พ.ศ. 2520 ได้มีมติร่วมกันว่า “การมีสุขภาพดีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่พึงได้รับ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม” โดยที่ประชุมได้เรียกร้องให้รัฐบาลของทุกประเทศเป็นผู้รับผิดชอบ และจัดหากลวิธีที่เหมาะสม เพื่อให้สุขภาพดีถ้วนหน้าในปี 2543 หรือ Health for all by the year 2000
  2014-07-13 22:03
 • ในฐานะคนทำงานหอจดหมายเหตุและพิพิธภันฑ์สุขภาพไทย จึงได้มีโอกาสค้นคว้าเส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพของประเทศไทย และการเกิด “โรคระบาด” ในอดีตเป็นอีกเรื่องหนึ่งในเส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพที่ นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์ ผู้จัดการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย ได้ทำการศึกษาเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน รวมถึงการวิวัฒนาการงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค
  2013-09-05 22:19
 • Hfocus -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.สต.เป็นสถานพยาบาลที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขของประเทศ ไม่น้อยไปกว่าวิทยาการทางการแพทย์ที่แข่งขันความเป็นเลิศของหน่วยงานต่างๆ เพราะถือเป็นสถานพยาบาลชั้นต้นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกเรียกขานในชื่อ “สถานีอนามัย” ทั้งนี้สถานีอนามัยได้พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆ เปลี่ยนชื่อเป็นรพ.สต. คือเอาเรื่องโรงพยาบาลขึ้นมาเพราะหวังว่าชาวบ้านจะได้เข้าหา และให้ความสำคัญกับสถานีอนามัยมากขึ้นเพราะว่าชื่อดี แต่โดยเนื้อหาแล้ว รพ.สต.ยังเน้นในเรื่องการส่งเสริม ป้องกัน และสร้างให้ประชาชนยืนได้ด้วยตัวเอง 
  2013-08-12 15:04
 • Hfocus -“สาธารณสุขในช่วงนั้นถือเป็นช่วงเวลาเดียวกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ...มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์การสาธารณสุขมากที่สุดช่วงหนึ่ง เช่นผลิตยาเพนนิสซูลินให้มากเพียงพอที่จะใช้ เกิดเทคโนโลยีการผ่าตัดของศัลยแพทย์...รวมไปถึงการรมยาด้วย...เพราะฉะนั้นจึงถือได้ว่าการแพทย์กับการสงครามมีส่วนสัมพันธ์กันค่อนข้างเยอะ”
  2013-07-21 20:00
 • “ผมสร้างความคิดเรื่อง  ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข หรือ ผสส. ขึ้นมา เพื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสารงานสาธารณสุขระหว่างชาวบ้าน เพราะปกติแล้วชาวบ้าน เขาต้องสื่อสารกันอยู่แล้ว จากนั้นผมก็เอาเทคนิค Social Metric ที่ได้จาก Harvard มาใช้”
  2013-07-20 10:34