ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

"หมอประดิษฐ" เมินกลุ่มชมรมแพทย์ชนบท ขู่ฟ้องศาลปกครอง บอกเป็นสิทธิแพทย์ชนบทที่ทำได้ ย้อนถามถ้าวิชาชีพอื่นฟ้องกลับว่าทำให้เสียสิทธิจะว่าอย่างไร ด้านมติที่ประชุมร่วมสธ.เห็นชอบทุกข้อเสนอโดยเปิดช่องให้อัตราเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายระยะ 2 สามารถปรับเปลี่ยนได้ ขณะที่ชมรมแพทย์ชนบท ปูดหมอรพช.ทยอยลาออก เฉพาะ จ.ขอนแก่น 7 ราย อ้างเพราะ P4P

นพ.ประดิษฐ สินธวรณรงค์ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขว่าคณะกรรมการฯ เห็นด้วยกับการจ่ายค่าตอบแทนแบบผสมผสานแบบเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายตามพื้นที่และ P4P ซึ่งในส่วนของการจ่ายตามพื้นที่นั้น พื้นที่ที่มีความจำเป็น เช่น พื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่ทุรกันดารยังมีเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายในอัตราเดิม สำหรับการจ่ายตาม P4P จะมีการพิจารณาจากทั้งภาระงานและภารกิจ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การตรวจคนไข้ แต่รวมถึงการส่งเสริมป้องกันโรคด้วยเป็นต้น ที่สำคัญไม่ได้พิจารณาเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียวเราดูคุณภาพด้วย         

อีกทั้งที่ประชุมเห็นด้วยกับการจัดแบ่งพื้นที่โรงพยาบาลใหม่ และตัวเลขอัตราเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ ระยะแรกเริ่ม 1 เม.ย.2556 และระยะ 2 เริ่ม 1 เม.ย.2557 โดยในระยะที่ 2 สามารถปรับปรุงรายละเอียดได้ตามผลการประเมินของการใช้ในระยะที่ 1

"ชมรมแพทย์ชนบทเชิญมาประชุมแล้วไม่มา แต่ทราบว่าจะไปชี้แจงกับคณะกรรมการกลั่นกรองเลย ซึ่งผมเสียใจว่าไม่มาหารือในรายละเอียดร่วมกันก่อนแล้วเข้าไปให้ข้อมูลกับคณะกรรมการกลั่นกรองเลยนั้นจะได้รายละเอียดไม่ครบเพราะมีเวลาจำกัด ส่วนที่จะมีการฟ้องศาลปกครองเพราะถือว่าทำให้เสียสิทธิ์นั้น สามารถดำเนินการได้ตามสิทธิ์ที่มี แต่ขอถามว่าถ้าวิชาชีพอื่นไปฟ้องศาลหลังจากที่แพทย์ชนบทฟ้องไปแล้วเช่นกันว่าการไม่ดำเนินการเรื่องนี้ทำให้เข้าเสียสิทธิ์บ้างจะเป็นอย่างไร"

ด้านนพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ. กล่าวว่า ในการประชุมผู้แทนกลุ่มภายในสธ. ตามที่ครม.มอบหมายนั้น สธ.ดำเนินการเมื่อวันที่ 27 มี.ค. มีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ ผู้แทนจากกรมต่างๆ ที่มีหน่วยบริการในสังกัด ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เภสัชกร ทันตแพทย์ พยาบาลจากรพศ./รพท.และโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) สภาการพยาบาล ทันตแพทยสภา ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และสหวิชาชีพต่าง ส่วนแพทย์จากรพช.ไม่เข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมเห็นชอบใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ 1.การจัดพื้นที่ เห็นด้วยให้มีการจัดแบ่งรพช.ออกเป็น 4 กลุ่มคือ พื้นที่ชุมชนเมือง พื้นที่ปกติ พื้นที่เฉพาะ 1 และพื้นที่เฉพาะ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันหลังจากที่ไม่มีการทบทวนมานาน 10 ปี ซึ่งรพช.ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดอยู่ในพื้นที่เฉพาะ 2 ทั้งหมด ร่วมกับรพช.ห่างไกล เกาะ ภูเขา เช่น รพ.อุ้มผาง รพ.ปางมะผ้า ทั้งนี้ จะแจ้งให้พื้นที่ทราบและเปิดให้มีการเสนอความเห็นเพิ่มเติมสำหรับการทบทวนภายใน 19 เมษายน 2556

2. การกำหนดอัตราเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เห็นด้วยที่มีการแบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 เห็นด้วยกับอัตราที่สธ.กำหนด แต่เภสัชกรขอให้มีการพิจารณาเนื่องจากเภสัชกรได้รับเพียง 3,000 บาท ซึ่งที่ประชุมได้รับมาพิจารณาส่วนอัตราที่มีการกำหนดจะใช้ดำเนินการในระยะที่ 2 นั้น จะเป็นเพียงตัวเลขอ้างอิงและสามารถปรับได้ภายหลังมีการประเมินผลการดำเนินงานหลังผ่านพ้นระยะที่ 1 และ 3.การจ่ายค่าตอบแทนแบบ P4P ที่ประชุมเห็นด้วยที่จะมีการจ่ายตามหลักการนี้ ซึ่งขณะนี้ทุกวิชาชีพพร้อมที่จะดำเนินการเก็บข้อมูลแบบ P4P สำหรับบางพื้นที่ที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่ดี สธ.และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) จะเข้าไปช่วยเหลือ

ขณะที่นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น ในฐานะประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าวว่า พวกเราจะขอยื่นฟ้องศาลปกครอง ขณะนี้อยู่ระหว่างล่ารายชื่อประมาณ 10,000-20,000 รายชื่อ เพื่อร่วมยื่นฟ้องและจะชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงสาเหตุที่แพทย์รพช.ต้องเคลื่อนไหวเช่นนี้ และการจะลาพักงานช่วงสงกรานต์ไม่ได้เอาคนไข้เป็นตัวประกัน แต่การจำลองเหตุการณ์ต้องการสะท้อนให้เห็นว่าส่งผลกระทบอย่างไร สุดท้ายหากเดินหน้านโยบายนี้ จะไม่มีแพทย์เหลืออยู่

นพ.เกรียงศักดิ์ กล่าวอีกว่า การที่ออกมาคัดค้านเรื่องนี้โดยเชื่อมโยงกับนโยบายที่นพ.ประดิษฐ มุ่งเอื้อภาคเอกชน โดยเฉพาะนโยบาย เมดิคัล ฮับ สอดคล้องกัน เนื่องจากหากค่าตอบแทนไม่จูงใจ แพทย์ในชนบทจะลาออกไปอยู่ภาคเอกชน ผู้รับผลกระทบ คือ ประชาชนซึ่งจากการสอบถามสมาชิกในรพช.ทราบว่ามีแพทย์ ทันตแพทย์ทยอยลาออกแล้ว โดยเฉพาะใน จ.ขอนแก่น มีแพทย์ลาออก 7 คน โดยรายหนึ่งเป็นแพทย์ในรพ.บ้านฝาง ได้ยื่นใบลาออกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และจะมีผลในวันที่ 10 เมษายนนี้ ส่วนอีก 6 ราย เป็นแพทย์ที่ทำงานในรพ.จ.ขอนแก่นมา 1 ปี และปีที่ 2 ต้องเลือกไปอยู่รพช.แต่เมื่อมีข่าวการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนทำให้ทั้งหมดขอลาออกเช่นกัน

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 29 มีนาคม 2556