'สปสช.'โวผลสำรวจคนพอใจบริการสะท้อนปัญหาเร่งปรับปรุง

Sun, 2013-06-16 08:41 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการหลักประกันฯ กำหนดแผนปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากประชาชนและผู้ให้บริการสาธารณสุขเกี่ยวกับการดำเนินการ เพื่อนำไปปรับปรุงให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน และปัญหาพื้นฐานทางด้านสาธารณสุข เน้น 3 ประเด็น คือ 1.นำความคิดเห็นมาพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 2.นำมาพิจารณาในการจัดสรรเงินกองทุนให้กับหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ และ 3.ประเด็นต่างๆ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ครอบคลุมประชาชน 48 ล้านคน

นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ กรรมการหลักประกันสุขภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ผลการรับฟังความคิดเห็นปีนี้พบว่า ผู้รับบริการค่อนข้างพอใจกับการเข้าถึงบริการทุกระดับ ขณะที่ทางผู้ให้บริการ ยังคงยึดมั่นเรื่องคุณภาพบริการของแต่ละโรคตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นหลัก ผู้ให้บริการยังสะท้อนถึงการจัดสรรเงินกองทุนว่ายังมีความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะงบฯ ส่งเสริมและป้องกันโรค เพราะมีงบฯ จาก สธ.ลงไปยัง ร.พ.สต. โดยเสนอให้องค์ความรู้จาก สธ. เข้าไปผสมผสาน ทำให้กองทุนท้องถิ่นป้องกันโรคทุกสิทธิได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปในปี 2556 ในระดับเขต ทั้ง 13 เขต มีกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็นทั้งผู้ให้บริการทุกระดับ ผู้แทนวิชาชีพต่างๆ กว่า 10,000 คนทั่วประเทศ มีประเด็น 7 ด้าน คือ 1.ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข 2. ด้านมาตรฐานบริการสาธารณสุข 3.ด้านการบริการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4.ด้านบริหารจัดการสำนักงาน 5.ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 6.ด้านการรับรู้และคุ้มครองสิทธิ์ และ 7.ด้านการบริการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและพื้นที่ เพื่อกำหนดเป็นชุดสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชนต่อไป" นพ.จรัลกล่าว

--ข่าวสด ฉบับวันที่ 17 มิ.ย. 2556 (กรอบบ่าย)--