สปส.ตั้งคณะทำงานศึกษาให้สิทธิ์-ย่นเวลาเกิดสิทธิประโยชน์

Wed, 2013-07-31 17:04 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สปส.จะดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน (รง.) ให้เพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันสังคม และส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ประกันสังคมตามมาตรา 40 รวมทั้งจัดระบบเพื่อดูแลแรงงานต่างด้าวรองรับประชาคมอาเซียน (เออีซี) โดยขณะนี้ สปส.ได้ตั้งคณะทำงาน ซึ่งมี นางสุพัชรี มีครุฑ รองเลขาธิการ สปส.เป็นประธานคณะทำงาน เพื่อศึกษาเรื่องการให้สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนและระยะเวลาการเกิดสิทธิ์หลังจากเข้าเป็นผู้ประกันตน ให้เร่งหาข้อสรุปโดยเร็ว

ทั้งนี้เบื้องต้นเท่าที่ดูความเป็นไปได้ อาจจะย่นระยะเวลาจากเดิมเมื่อเข้าเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบต่อเนื่อง 3 เดือนแล้ว จึงเกิดสิทธิ์กรณีรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ ซึ่งไม่ได้เกิดจากการทำงาน ก็

ปรับเปลี่ยนเป็นจะต้องเข้าเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องอย่างน้อย 1 เดือน หรือหากจะให้เร็วที่สุดก็ต้องเป็นเวลา 7 วันแล้วจึงเกิดสิทธิ์ คงไม่สามารถให้เกิดสิทธิ์ได้ทันทีหลังสมัครเป็นผู้ประกันตน เนื่องจาก สปส.ต้องใช้เวลาในการบันทึกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งส่งต่อข้อมูลผู้ประกันตนไปยังโรงพยาบาลในระบบประกันสังคม และออกบัตรรับรองสิทธิ์ให้แก่ผู้ประกันตน

 ส่วนเรื่องของสิทธิประโยชน์นั้น เบื้องต้นเท่าที่พิจารณา โดยส่วนตัวเห็นว่าน่าจะให้ใช้สิทธิ์ได้ทันที เมื่อผู้ประกันตนเกิดสิทธิ์ก็คือ การใช้สิทธิ์รักษาพยาบาล ประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตได้รับค่าทำศพ เนื่องจากทั้ง 2 กรณีนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องได้รับการดูแล อย่างไรก็ตาม เรื่องเหล่านี้จะต้องพิจารณาให้รอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงด้านการเงินของกองทุนประกันสังคมในระยะยาว

ที่มา: http://www.banmuang.co.th