สปส.หนุนตั้งสำนักงาน'เคลียริ่งเฮ้าส์'เชื่อม 3 กองทุน-ชี้เบิกจ่ายค่ารักษาคล่อง

Thu, 2013-09-19 09:13 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กล่าวถึงกรณีรัฐบาลจะจัดตั้งสำนักงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข หรือเคลียริ่ง เฮ้าส์ ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่บริหารค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของ 3 กองทุนสุขภาพทั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กองทุนประกันสังคม และกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการให้มีความเป็นระบบและคล่องตัวว่า สปส.พร้อมสนับสนุนเต็มที่ เพราะทำให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของทั้ง 3 กองทุนเป็นไปอย่างอิสระและคล่องตัว ทำให้โรงพยาบาลต่างๆ ที่ให้การรักษาผู้ประกันตน ประชาชนและข้าราชการที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน ไม่ต้องกังวลกับปัญหาการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล และผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินก็สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาล

ก่อนหน้านี้ สปส.ได้แก้ไขระเบียบไป 2 ฉบับเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเพื่อให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เป็นเคลียริ่งเฮ้าส์ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินได้คล่องตัวมากขึ้น  สปส.จะเร่งพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ประกันตนและข้อมูลงบค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินกับสำนักงานเคลียริ่งเฮ้าส์ เพื่อให้มีความคล่องตัวในการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากปัจจุบันระบบไอทีที่เชื่อมโยงข้อมูลกับสปสช.ยังไม่สมบูรณ์ จึงเตรียมจะจัดตั้งหน่วยงานระดับกองขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะเช่น กรมสรรพากร สำนักงานเคลียริ่งเฮ้าส์ ซึ่งจะใช้บุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านระบบไอทีทั้งหมด 15 คน

ทั้งนี้ เตรียมเสนอต่อคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดสปส.) เพื่อขอขยายเวลาการดำเนินโครงการต่างๆ ที่จะสิ้นสุดสัญญาจ้างกับบริษัทเอกชนในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ เช่น โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และไอทีในส่วนที่เป็นโครงการย่อยๆ โครงการโทรศัพท์สายด่วน 1506 เพื่อที่เมื่อถึงเวลาสิ้นสุดสัญญาดำเนินโครงการ หากมีการขยายเวลาไว้ล่วงหน้าก็จะเดินหน้าโครงการต่างๆ ต่อไปได้ทันทีโดยไม่มีปัญหาสะดุดเช่นที่เคยเกิดขึ้นกับโครงการพัฒนาระบบไอทีหลักของสปส.

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่ 19 กันยายน 2556