ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เวทีประกันสังคมโลกห่วงผู้สูงอายุเพิ่ม แรงงานข้ามชาติในแต่ละประเทศพุ่ง แนะแต่ละประเทศพัฒนาระบบประกันสังคมรองรับ ขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมทุกคน พร้อมตั้งศูนย์ให้คำแนะนำที่สมาคมประกันสังคมระหว่างประเทศจัดทำคู่มือเผยแพร่

นายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังเป็นตัวแทน สปส.เข้าร่วมประชุมประกันสังคมระหว่างประเทศครั้งที่ 31 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10-15 พฤศจิกายน ที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยมีผู้แทนกว่า 150 ประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คน ที่ประชุมมีข้อสรุปว่า ระบบประกันสังคมของแต่ละประเทศจะต้องปรับตัวเพื่อพร้อมรับมือผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเงินในระยะยาว เนื่องจากช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเกิดวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินขึ้นในหลายประเทศ และปัจจุบันโครงสร้างประชากรโลกเปลี่ยนแปลงไป มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นแต่เด็กเกิดใหม่ลดลง ทำให้มีแรงงานรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานน้อยลง และมีแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานในประเทศต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน

ทั้งนี้ระบบประกันสังคมจะต้องขยายความคุ้มครองไปสู่ประชาชนทุกคน รวมทั้งแรงงานข้ามชาติได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อให้มีความมั่นคงในการทำงานและดำเนินชีวิต และจะต้องบริหารจัดการระบบประกันสังคมให้มีความเข้มแข็งและผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิต เช่น สิทธิประโยชน์เงินบำนาญชราภาพ จึงต้องปรับระบบการบริหารจัดการประกันสังคมให้มีความหลากหลาย โดยให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนเพื่อให้ระบบประกันสังคมมีความเข้มแข็งและครอบคลุมสู่ประชาชนทุกกลุ่ม

นอกจากนี้ยังให้จัดตั้งศูนย์ให้คำแนะการพัฒนาการบริหารระบบประกันสังคม โดยให้ตั้งอยู่ที่สมาคมประกันสังคมระหว่างประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ในองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และจัดทำคู่มือแนะนำเผยแพร่ให้แก่ประเทศต่างๆ ด้วย เช่น การให้คำแนะนำการจัดทำระบบประกันสังคมเพื่อให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าว ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2557

ผลประชุมดังกล่าวสอดรับกับแนวทางการดำเนินการการพัฒนาระบบประกันสังคมของ สปส. ซึ่งเตรียมเสนอให้รัฐบาลและคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ผู้ประกันตนที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพ ซึ่งมีอายุ 60 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 600 บาท เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป และปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในไทย โดยถูกต้องตามกฎหมาย เช่น กรณีชราภาพหรือกรณีว่างงานอาจจะจัดเก็บเงินสมทบเช่นเดิมจ่ายเงินก้อนในลักษณะเป็นเงินบำเหน็จ และเงินสะสมกรณีว่างงาน คาดว่าปีหน้าจะสรุปเสนอคณะกรรมการประกันสังคม--จบ--

--คมชัดลึก ฉบับวันที่ 3 ธ.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--