สธ.ขายบัตรประกันสุขภาพต่างด้าวเด็ก-ผู้ใหญ่ คุ้มครอง 1 ปี

Mon, 2013-12-23 13:36 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.วางระบบดูแลสุขภาพต่างด้าวทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยทุกจังหวัด โดยขายบัตรประกันสุขภาพผู้ใหญ่และเด็กรวมราคาค่าตรวจสุขภาพด้วย 2,800 บาทและ 365 บาท อายุคุ้มครอง 1 ปีมีผลหลังซื้อ ได้รับชุดสิทธิประโยชน์ทั้งการรักษาพยาบาลฟื้นฟูสภาพทั่วไป รวมทั้งโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง อุบัติเหตุฉุกเฉิน การส่งเสริมสุขภาพ การฝากครรภ์ ให้วัคซีน รวมทั้งยาต้านไวรัสเอดส์ ชี้ผลดีการซื้อบัตรประกันสุขภาพ จะช่วยให้ต่างด้าวได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที และเจ้าหน้าที่สามารถจัดการควบคุมป้องกันได้เร็วหากเป็นโรคติดต่อ

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดระบบดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนต่างด้าวทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยและไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ว่า ขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ต่างด้าวทุกคนต้องผ่านการตรวจสุขภาพจากสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข หรือสถานพยาบาลอื่นที่เข้าร่วมโครงการ ก่อนขึ้นทะเบียนรับในอนุญาตทำงาน และให้ทุกคนซื้อบัตรประกันสุขภาพ ซึ่งมี 3 อัตรา คือ1.กลุ่มต่างด้าวที่รอเข้าระบบประกันสังคม ราคา 1,150 บาท อายุคุ้มครอง 3 เดือน นับจากวันที่ซื้อบัตรประกันสุขภาพ 2.คนต่างด้าวทั่วไปหรือผู้ติดตาม ได้แก่ บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร รวมทั้งต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจส่วนตัวในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศด้วย ผู้ใหญ่ราคา 2,800 บาท ส่วนเด็กอายุไม่เกิน 7 ปี ราคา 365 บาท อายุคุ้มครอง 1 ปี  

“การมีบัตรประกันสุขภาพ จะช่วยให้ต่างด้าวได้รับการดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วยอย่างทันท่วงที ไม่ต้องอยู่หลบๆซ่อนๆ ช่วยลดอาการความรุนแรงลง หากเป็นโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะสามารถควบคุมป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ระบาดในประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2556 เป็นต้นมา จนถึงวันนี้จำหน่ายได้แล้ว 66,045 บัตร ตั้งเป้ารอบ 1 ปี จะจำหน่ายให้ได้ 1.5 ล้านบัตร” นายแพทย์อำนวยกล่าว    

นายแพทย์อำนวยกล่าวต่อว่า สิทธิประโยชน์ของบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว ประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลทั่วไป ทั้งระบบการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือก การสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสภาพ อุบัติเหตุฉุกเฉิน การฝากครรภ์ คลอดบุตร การดูแลหลังคลอดและดูแลเด็กทารกแรกเกิด การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน การให้วัคซีนที่จำเป็นพื้นฐานในเด็กอายุ 0-15 ปี การให้ยาต้านไวรัสเอดส์เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อและป้องกันการแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูก รักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่นการผ่าตัดสมอง โรคหัวใจ เป็นต้น รวมทั้งการวางแผนครอบครัว การเยี่ยมบ้าน โดยหญิงตั้งครรภ์จะได้รับสมุดดูแลสุขภาพ ทั้งแม่และลูก เพื่อดูพัฒนาการต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับราคาบัตรแล้วนับว่าไม่แพง

สำหรับในวันที่ตรวจสุขภาพก่อนซื้อบัตรประกันสุขภาพ เฉพาะต่างด้าวสัญชาติพม่า จะได้รับยาฆ่าเชื้อพยาธิโรคเท้าช้างและยาฆ่าพยาธิในลำไส้ฟรีทุกคน โดยนายจ้างหรือต่างด้าวสามารถติดต่อขอซื้อบัตรประกันสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่ที่พักอาศัยทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ชุดสิทธิประโยชน์จะไม่คุ้มครอง 13 รายการดังต่อไปนี้ 1. โรคจิต 2.การบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติด 3.การรักษาผู้ประสบภัยจากรถ 4.การรักษาภาวะมีบุตรยาก 5.การผสมเทียม 6.การผ่าตัดแปลงเพศ 7.การกระทำใดๆเพื่อความงาม โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ 8.การตรวจวินิจฉัยรักษาที่เกินความจำเป็น 9.โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลานอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเกิน 180 วัน ยกเว้นกรณีมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ 10.การรักษาที่ยังอยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง 11.การรักษาไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยการล้างไตและการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 12.การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ และ13.การทำฟันปลอม