ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปส.เล็งตั้งโรงพยาบาลประกันสังคมรักษาผู้เจ็บป่วยจากการทำงาน พร้อมอนุมัติเงินลงทุนในต่างประเทศ 1.2 หมื่นล้านบาท เพิ่มอุปกรณ์การรักษาและอวัยวะเทียมกรณีทุพพลภาพเป็น 445 รายการ

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) กระทรวงแรงงานกล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ สปส.มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งโรงพยาบาลประกันสังคมโดยเป็นโรงพยาบาล สปส.จัดตั้งขึ้นมาใหม่เป็นเอกเทศ มีศักยภาพสูงทำหน้าที่ในการรักษาและค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการบาดเจ็บ โรคเจ็บป่วยจากการทำงานของผู้ประกันตน แต่ไม่ได้รับรักษาโรคทั่วไปเช่นโรงพยาบาลปกติ โดยตั้งเป้าหมายจะนำร่องจัดตั้งขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อน หากดำเนินการได้ผลดีก็จะขยายไปสู่ต่างจังหวัด

หลังจากนี้ สปส.จะเร่งตั้งคณะทำงานศึกษาในเรื่องนี้ทั้งรูปแบบการดำเนินการ งบประมาณและบุคลากรของโรงพยาบาลโดยให้คณะทำงานศึกษาให้แล้วเสร็จและเสนอต่อบอร์ด สปส.ภายในปีนี้เพื่อให้ทันกับการจัดทำร่างงบประมาณประจำปี 2558

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้เพิ่มสิทธิประโยชน์รักษาพยาบาลกรณีทุพพลภาพโดยเพิ่มค่าตอบแทนแก่แพทย์ในการตรวจสุขภาพผู้ประกันตนจากปัจจุบันชั่วโมงละ 200 บาทเพิ่มเป็นชั่วโมงละ 500 บาทต่อชั่วโมง แต่ไม่เกิน 2,500 บาทต่อการตรวจ 1 ครั้ง รวมทั้งให้เพิ่มอุปกรณ์การรักษาและอวัยวะเทียมให้แก่ผู้ประกันตนกรณีทุพพลภาพจากปัจจุบันมี 50 รายการเป็น 445 รายการคาดว่า สปส.จะออกประกาศและ เริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายนนี้

ประธานคณะกรรมการประกันสังคม กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยังอนุมัติเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติมโดยให้บริษัทในประเทศไทยซึ่งเป็นผู้แทนของ สปส.ไปซื้อตราสารหุ้นในประเทศต่างๆ ที่เศรษฐกิจมีความมั่นคงสูงเป็นวงเงินทั้งหมด 12,000 ล้านบาทโดยในจำนวนนี้เป็นวงเงินที่เป็นผลกำไรจากการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาของ สปส. 5,000 ล้านบาทและได้อนุมัติเงินลงทุนก้อนใหม่เพื่อซื้อตราสารหุ้น 7,000 ล้านบาทจะนำเงินไปลงทุนภายในปีนี้ โดยให้บริษัทดังกล่าวเร่งจัดทำแผนลงทุนซื้อตราสารหุ้นในต่างประเทศต่อบอร์ด สปส.ในการประชุมครั้งหน้า