ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัด สธ.แนะแนวนักศึกษาแพทย์ปีสุดท้ายของคณะแพทย์ทุกมหาวิทยาลัยถึงเส้นทางในการทำงานในกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในด้านความก้าวหน้าในตำแหน่ง และได้รับการพัฒนาศักยภาพความเป็นแพทย์ โดยกระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าผลิตแพทย์เติมเต็มให้ระบบสุขภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานคือ แพทย์ 1 คน ต่อประชากร 1,500 คน ในปี 2566 ซึ่งขณะนี้ตัวเลขอยู่ที่ 1 ต่อ 2,000 คน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ที่ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการแนะนำนักศึกษาแพทย์ เรื่อง “เส้นทางการเป็นแพทย์ในกระทรวงสาธารณสุข” เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ที่กำลังจะจบการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเส้นทางการเป็นแพทย์ในกระทรวงสาธารณสุข เป็นแรงจูงใจให้แพทย์ตัดสินใจปฏิบัติราชการชดใช้ทุน อย่างมีความสุข มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน โดยมีอาจารย์แพทย์และตัวแทนนักศึกษาแพทย์ ปี 5-6 จาก 21 โรงเรียนแพทย์ และตัวแทนนักศึกษาแพทย์จากศูนย์แพทย์ 39 แห่งของกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุมกว่า 120 คน

นพ.โสภณ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญต่อการมีแพทย์กระจายครอบคลุมในทุกหน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ได้รับความเท่าเทียมกันในการรักษา โดยแต่ละปีจะมีแพทย์จบใหม่ประมาณปีละ 2,500 คนเข้ามาเติมเต็มในระบบบริการ ในขณะเดียวกันก็มีปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้แพทย์ไหลออกจากระบบ ทั้งการลาศึกษาต่อ การลาออกเพื่อประกอบอาชีพอิสระ และปัญหาทางสุขภาพ เฉลี่ยปีละ 500 คน ทั้งนี้เพื่อให้ระบบสุขภาพในประเทศมีแพทย์เพียงพอที่จะบริการผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานคือ แพทย์ 1 คน ต่อประชากร 1,500 คน ในปี 2566 ซึ่งขณะนี้ตัวเลขอยู่ที่ 1 ต่อ 2,000 คน จากทุกระบบทั้งในราชการและเอกชน

การกระจายแพทย์ ไปปฏิบัติงานจะใช้เกณฑ์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กำหนดตามจำนวนประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ โดยให้เลือกจังหวัดที่จะไปปฏิบัติงาน เพื่อชดใช้ทุนเป็นเวลา 3 ปี แพทย์จบใหม่ทุกคนในปีแรกจะต้องเข้าปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปเป็นเวลา 1 ปี เพื่อฝึกปฏิบัติเพิ่มพูนทักษะเพิ่มเติม ภายใต้การดูแลของอาจารย์แพทย์และแพทย์รุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ สร้างความชำนาญและประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้แพทย์ปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจและมีความเข้าใจในระบบบริการยิ่งขึ้น หลังจากนั้นจะต้องลงปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนจนครบ 3 ปี เมื่อครบกำหนดใช้ทุนแล้ว แพทย์สามารถเลือกปฏิบัติในโรงพยาบาลชุมชนต่อ หรือจะไปศึกษาต่อเป็นแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ ตามแผนพัฒนาระบบบริการของกระทรวงสาธารณสุข (Service Plan)