ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติ อ.ก.พ.สธ.ให้จัดสรรตำแหน่งว่างที่มีอยู่ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจาก 4 สายงานประมาณ 1,000 คน “นักจิตวิทยาคลินิก เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์” ที่ถูกชะลอการบรรจุข้าราชการรอบ 3 เหตุ คปร.ระบุไม่ใช่ตำแหน่งวิชาการแล้ว ระบุให้บรรจุเข้ารับราชการในวันที่ 16 พ.ย. 58 โดยวันนี้ได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลากำหนดและรายงานผลภายใน 30 พฤศจิกายน 2558 

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2558) ที่ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมชี้แจงทางไกลผ่านวิดีโอกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุข้าราชการรอบ 3 จำนวน 7,547 ตำแหน่ง ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่กับกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2558 รวมทั้งอีก 4 สายงานที่อยู่นอกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนด โดยในวันนี้ได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้ดำเนินการบรรจุเข้ารับราชการในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ให้แล้วเสร็จและรายงานผลการบรรจุภายใน 30 พฤศจิกายน 2558 

นพ.โสภณ กล่าวว่า วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข) ติดตามการบรรจุข้าราชการรอบ 3 จำนวน 7,547 ตำแหน่ง รวมทั้งแก้ไข 4 สายงาน ได้แก่ นักจิตวิทยาคลินิก เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้ชะลอการบรรจุไปก่อน ที่ได้สั่งการให้เร่งดำเนินการเพื่อให้ทั้ง 4 สายงานที่มีประมาณ 1,000 คนนี้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 โดยที่ประชุมมีมติจัดสรรตำแหน่งว่างที่มีอยู่ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในสายงานดังกล่าว               

โดยในวันนี้ได้ส่งหนังสือที่ สธ.0201.032/ว.911 เรื่อง การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงิน ทุกประเภท) พนักงานราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการ (7,547 รอบ 3) ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้จังหวัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลากำหนด และส่งสำเนาคำสั่งบรรจุแต่งตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กลุ่มบริหารงานบุคคลทราบ ภายใน 30 พฤศจิกายน 2558