ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัด สธ.เปิดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.วานรนิวาส ซึ่งจะสามารถรองรับประชาชนที่มารับบริการได้ 90-120 เตียง ปัจจุบัน รพ.วานรนิวาส เป็น รพ.ขนาด 90 เตียง แต่ให้บริการจริง 150 เตียง ยกระดับคุณภาพบริการด้านการแพทย์  ลดความเหลื่อมล้ำ มีระบบบริการที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ ครอบคลุม มุ่งสู่ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

วันนี้ (29 กันยายน 2559) ที่ รพ.วานรนิวาส จ.สกลนคร นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานเปิดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลวานรนิวาส ว่า รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบบริการสุขภาพของประเทศไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทยอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามแนวทางประชารัฐ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการวางแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข เพื่อมุ่งสู่ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน สิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขต้องการพัฒนาอันดับต้นๆ คือการยกระดับคุณภาพบริการด้านการแพทย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ มีระบบบริการที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ ครอบคลุม ทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของประเทศไทย

สำหรับอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.วานรนิวาส เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 4,057 ตารางเมตร มูลค่า 56,630,000 บาท ซึ่งจะสามารถรองรับประชาชนที่มารับบริการได้ 90-120 เตียง ปัจจุบัน รพ.วานรนิวาส เป็น รพ.ขนาด 90 เตียง แต่ให้บริการจริง 150 เตียง รับผิดชอบพื้นที่ 14 ตำบล 182 หมู่บ้านประชากร 120,016 คน โดยมีหน้าที่ดูแลสุขภาพ ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ด้านการรักษาพยาบาล ด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกันโรค และด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ มีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในทุกๆ ด้านให้มีมาตรฐานสถานบริการสาธารณสุข เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอ และจังหวัดใกล้เคียง 

ในปี 2559 สถิติการให้บริการผู้ป่วยนอก 187,871 ครั้ง เฉลี่ย 782 คนต่อวัน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ตามลำดับ 

ผู้ป่วยใน 10,515 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคท้องเสีย ปอดอักเสบ เป็นต้น 

จากสถิติการมารับบริการของผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2558-2559 ผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นร้อยละ 21