ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ปรับปรุงตำแหน่งเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น จากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ อาทิ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักจัดการงานทั่วไป เป็นต้น เพิ่มความก้าวหน้าวิชาชีพและขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 4 จังหวัด 4 อำเภอ ชายแดนใต้ 419 ตำแหน่ง

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงสาธารณสุข ว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงสาธารณสุข (อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข) เห็นชอบในหลักการ เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ได้รับวุฒิเพิ่ม จากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ ของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 4 จังหวัด 4 อำเภอ ชายแดนใต้ จำนวน 419 ตำแหน่ง เพื่อเพิ่มความก้าวหน้าวิชาชีพ เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งต้องปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด ประกอบด้วย 2 กรณี คือ

1. แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ที่มีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ โดยไม่ต้องมีผลสอบแข่งขัน ทั้งนี้ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติประการอื่น ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือมีคุณวุฒิเพิ่มเติมตามที่ ก.พ.กำหนด

2. แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการได้ โดยต้องมีผลสอบแข่งขันในสายงานที่จะแต่งตั้ง หรือมีผลการคัดเลือกในสายงานที่จะแต่งตั้ง โดยไม่ต้องรอถึงลำดับที่ที่เรียกบรรจุ  

โดยทั้ง 2 กรณีต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ ข้าราชการผู้นั้นต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล และใน 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา คือ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อยติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ส่วนราชการจะต้องมีตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง และเมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้ว จะต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี เว้นแต่มีเหตุความจำเป็นพิเศษ 

ทั้งนี้ ตำแหน่งในสายงานเดิมที่จะขอปรับปรุงในครั้งนี้ ประกอบด้วย เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานเวชสถิติ โภชนาการ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เจ้าพนักงานห้องสมุด เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โดยสายงานที่ขอกำหนดใหม่คือ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักโภชนาการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา บรรณารักษ์ นักสถิติ นักจัดการงานทั่วไปและนักวิชาการการเงินและบัญชี

นอกจากนี้ อ.ก.พ.ยังได้พิจารณาการกำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษ เช่น หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคมและกลุ่มอำนวยการนักจัดการงานทั่วไป ในโรงพยาบาลทั่วไปที่ยกฐานะจากโรงพยาบาลชุมชน 18 แห่ง เป็นต้น