ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนงานด้านกำลังคนเป็นครั้งแรก จัดประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2559 สร้างแรงบันดาลใจบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกำลังคน สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่มีความสุขในการทำงาน

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดการประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (National Forum Human Resources for Health 2017 : HR4H Forum 2017) ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2559 นี้ ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนงานด้านกำลังคนด้านสุขภาพเป็นครั้งแรก เพื่อถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข แนวทางการขับเคลื่อนดัชนีวัดความสุขเจ้าหน้าที่ และค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งการนำเสนอตัวอย่างรูปแบบและวิธีการในการบริหารจัดการกำลังคนที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกำลังคน เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการกำลังคนในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ และบุคลากรมีความสุขในการทำงาน

ทั้งนี้ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. นพ.สมศักดิ์  อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวง จะกล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุมจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คน และบรรยายพิเศษเรื่อง ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านกำลังคน (People Excellence Strategy) 

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ นโยบายความเป็นเลิศด้านกำลังคน (People Excellence) และ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: สร้างคน สร้างคุณค่า สร้างอนาคตสาธารณสุขไทย และปิดการประชุมในวันที่ 8 ธันวาคม เวลา 11.00 น.

นอกจากนี้ ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ การจัดการและการพัฒนากำลังคน รวมทั้งการสร้างองค์กรให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน อาทิ นายมนูญ สรรค์คุณากร ที่ปรึกษาการจัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กำลังคนดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นายนนท์ปวิชช์ สุจริต ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) รศ.นพ.สุโรจน ศุภเวศิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นพ.เทพ หิมะทองคำ รพ.เทพธารินทร์ นางสาวกาญจนา ส่งเสริม รพ.กรุงเทพ รศ.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล เป็นต้น