สธ.ยันของบค่าตอบแทน ฉ.11-ฉ.12 เพิ่มอีก 1,000 ล้านไร้ปัญหา

Mon, 2017-05-08 17:53 -- hfocus
Print this pagePrint this page

“นพ.สมศักดิ์” ชี้ ของบประมาณค่าตอบแทน ฉ.11-ฉ.12 อีก 1,000 ล้านไม่มีปัญหา ทำทุกอย่างครบขั้นตอน ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐแล้ว เหลือแค่รวบรวมเอกสารส่งเบิกเงินจากสำนักงบประมาณ

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฉ.11และ ฉ.12 จากสำนักงบประมาณว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการครบทุกขั้นตอนแล้ว เหลือเพียงรวบรวมเอกสารทั้งหมดส่งไปทำการเบิกจ่ายเท่านั้น

นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทนประมาณ 3,000 ล้านบาท แต่ในปีนี้ได้รับการอนุมัติกรอบวงเงิน 2,000 ล้านบาท ดังนั้นจึงเสนอของบประมาณเพิ่มเติมอีก1,000 ล้านบาท โดยเงิน 1,000 ล้านบาทนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงบ 4,979 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติไปเมื่อเร็วๆ นี้ ทางสำนักงบประมาณจึงได้ทำหนังสือเน้นย้ำให้ดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วน โดยให้นำหลักเกณฑ์ค่าตอบแทน ฉ.11 และ ฉ.12 เสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ให้ได้รับทราบก่อน

“หนังสือที่สำนักงบประมาณส่งมา โดยหลักการคือการเน้นย้ำมติ ครม.ที่บอกว่าเห็นชอบให้หลักการ ฉ.11 ฉ.12 แต่ให้ส่งรายละเอียดให้กระทรวงการคลังเห็นชอบ และหลังจากกระทรวงการคลังเห็นชอบ ก็ให้ส่งไปให้คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐรับทราบ ซึ่งตอนนี้เราทำครบหมดแล้ว ส่งให้คณะกรรมการชุดท่านรองวิษณุแล้ว และทางคณะกรรมการก็มีมติรับทราบเมื่อกลางเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ตอนนี้ก็เหลือเพียงรอหนังสือจากคณะกรรมการฯอว่ารับทราบแล้วเท่านั้น แล้วก็เหลือแค่รวบรวมเอกสารต่างๆอส่งให้สำนักงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายต่อไป”นพ.สมศักดิ์ กล่าว

อนึ่ง ก่อนหน้านี้นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ทำหนังสือ นร 0723/371 ลงวันที่ 18 เม.ย.2560 ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยให้ความเห็นในประเด็นที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอรับการสนับสนุนงบกลางปี 2560 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 4,979 ล้านบาท ซึ่งในส่วนของเงิน 1,000 ล้านบาทที่เป็นส่วนของค่าตอบแทนนั้น สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติในหลักการเป็นเงิน 1,000 ล้านบาท เนื่องจาก สธ.ได้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่าการปรับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อภาระงบประมาณ ประกอบกับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการกำหนดค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขทั้งระบบ จึงเห็นควรให้กระทรวงส่งร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว ให้คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐพิจารณาให้ได้ข้อยุติก่อน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/24238 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559 หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบแล้ว ก็ให้กระทรวงสาธารณสุขขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อขออนุมัติงบกลางอีกครั้งหนึ่ง