ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ถอดบทเรียนการทำงานพื้นที่ต้นแบบคลินิกหมอครอบครัว 24 แห่ง พบ 3 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ทีมบุคลากรต้องมีหัวใจปฐมภูมิ ร่วมกันออกแบบระบบบริการกับชุมชนคนในพื้นที่หรือท้องถิ่น และผู้บริหารที่เข้าใจให้การสนับสนุน

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการขยายผลเครือข่ายพื้นที่ต้นแบบคลินิกหมอครอบครัว (PCC) ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้เชิญผู้ปฏิบัติงานจาก 12 เขตบริการสุขภาพที่เป็นต้นแบบคลินิกหมอครอบครัว 24 แห่ง ร่วมกันถอดบทเรียน แนวคิดการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว ข้อคิดเห็น รวมไปถึงอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา ประกอบด้วย เนื้องานและระบบงานสำคัญ การดำเนินงานตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัวกับบริบทพื้นที่ การลงทะเบียนและการจัดการข้อมูลประชากร การจ่ายค่าตอบแทน การสนับสนุนงบประมาณ การสนับสนุนจากส่วนกลาง เขตบริการสุขภาพและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหัวใจสำคัญในการดำเนินงานอย่างยั่งยืนและขยายผลต่อ

ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมไปถึงผู้บริหารได้ทราบข้อมูลการดำเนินงานที่ทำให้ประสบความสำเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีวิทยากรที่เป็นเจ้าหน้าที่คลินิกหมอครอบครัวที่ได้ดำเนินการในสถานพยาบาลมาร่วมแบ่งปันแนวคิดหรือวิธีปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานคลินิกหมอครอบครัว ซึ่งมีทั้งจากพื้นที่เขตเมืองและเขตชนบทที่มีบริบทการทำงานแตกต่างกัน

"ผลการถอดบทเรียนครั้งนี้ พบว่าสิ่งที่สำคัญที่ทำให้นโยบายคลินิกหมอครอบครัวสามารถขับเคลื่อนไปได้ใน 24 พื้นที่ต้นแบบมี 3 ข้อหลักๆ คือ

1.การจัดให้มีพื้นที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการบุคลากรที่ทำงานในแต่ละพื้นที่

2.การออกแบบระบบบริการที่เกิดจากสหวิชาชีพที่เข้าไปร่วมดูแล

และ 3.การสนับสนุนจากผู้บริหารทำให้สามารถปรับระบบการดูแลจากการดูแล “โรค” ไปเป็นการดูแล “คน” ด้วยหลักการของเวชศาสตร์ครอบครัว โดยปัจจัยแห่งความสำเร็จ ที่พบในพื้นที่ต้นแบบ คือ ทีมบุคลากรที่มีหัวใจปฐมภูมิร่วมกันออกแบบบริการกับชุมชนหรือท้องถิ่น และผู้บริหารที่เข้าใจให้การสนับสนุน" นพ.โสภณ กล่าว

นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า นโยบายทีมหมอครอบครัวเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสภาพ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมายและครอบครัว เสมือนเป็นเพื่อนสนิทหรือญาติของครอบครัว โดยมุ่งหวังลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ภายใต้เป้าหมาย 6,500 ทีมในระยะเวลา 10 ปี ดูแลประชาชนครอบคลุมไทย 65 ล้านคน ซึ่งกำหนดให้ทีมหมอครอบครัว 1 ทีมต่อการดูแลประชากร 10,000 คน โดยใน 1 ทีมจะประกอบไปด้วย 7 กลุ่มวิชาชีพ คือ แพทย์ /ทันตแพทย์ /ทันตาภิบาล /เภสัชกร/เจ้าพนักงานเภสัชกรรม /พยาบาล /นักวิชาการสาธารณสุข /เจ้าพนักงานสาธารณสุข /กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย