ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม.ทั่วประเทศได้โดยตรง ผ่านระบบใหม่ e-Payment จะลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ย้ำหาก อสม.ต้องการรับค่าป่วยการตามระบบเดิม สามารถชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและแจ้งความประสงค์ได้ต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ

นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ได้เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ รวมทั้งปรับปรุงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้รองรับการดำเนินงาน โดยให้กรมบัญชีกลางทำหน้าที่ในการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากแก่ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง แทนส่วนราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสวัสดิการสังคม รวมถึงการจ่ายค่าป่วยการของ อสม. ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อนให้เกิดความรวดเร็วและสะดวก สร้างความโปร่งใส

ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรม สบส. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม.พ.ศ.2552 ข้อ 5 และระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กรมบัญชีกลางสามารถจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

นพ.ภานุวัฒน์ กล่าวต่อว่า ระบบการจ่ายเงินค่าป่วยการเดิมมี 7 ขั้นตอน ระบบ e-Payment จะเหลือเพียง 4 ขั้นตอน โดย อสม.จะปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการส่งรายงาน อสม.ในฐานข้อมูล ส่งให้กระทรวงสาธารณสุขและกรมบัญชีกลางในระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อมีการตรวจสอบสอบข้อมูลแล้ว กรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้ อสม.อย่างรวดเร็ว สม่ำเสมอทุกๆ เดือน ไม่ต้องรอนานเหมือนที่ผ่านมา

จากข้อมูลเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 อสม.มีบัญชีธนาคารเพื่อรอรับเงินค่าป่วยการในระบบ e-Payment แล้ว 929,658 คนและคาดว่า อสม.ที่ยังไม่มีเลขบัญชีธนาคารจะทยอยดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารและแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลต่อไป