19 ผลงานเขตสุขภาพพัฒนาระบบบริการดีเด่น ประจำปี 60

Wed, 2017-08-23 15:53 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.มอบรางวัล 19 ผลงานดีเด่นด้านวิชาการและนวัตกรรมปีงบประมาณ 2560 ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กทม. นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้แนวคิด “Road to Service Plan 4.0” และมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น19

สำหรับผลงานวิชาการดีเด่นประจําสาขาที่ได้รับโล่และรางวัล จํานวน 19 รางวัล ดังนี้

1.สาขาโรคหัวใจ ได้แก่เรื่อง หัวใจเดียวกัน (Heart Failure Clinic Pathum Thani Hospital) เขตสุขภาพที่ 4

2.สาขาโรคมะเร็ง ได้แก่เรื่อง ประสิทธิผลของนวัตกรรม “Abdominal support” เพื่อลดปวดและภาวะท้องอืดในผู้ป่วยมะเร็งหลังผ่าตัดช่องท้องหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลลําปาง เขตสุขภาพที่ 1

3.สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ได้แก่เรื่อง AOC System, IT support Service Plan เขตสุขภาพที่ 4

4.สาขาทารกแรกเกิด ได้แก่เรื่อง ผลการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพทารกแรกเกิดใน จังหวัดยโสธร เขตสุขภาพที่ 10

5.สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ได้แก่เรื่อง การรับบริจาคอวัยวะและ ปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคสมองตายแบบครบวงจร เขตสุขภาพที่ 7

6.สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช ได้แก่เรื่อง รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ในพื้นที่เหตุการณ์ความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนใต้ กรณีศึกษาตําบลนาเกตุ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เขตสุขภาพที่ 12

7.สาขาออร์โธปิดิกส์ ได้แก่เรื่อง 24 ชั่วโมง Hip Fracture surgery : การพัฒนาระบบงาน Fast track hip surgery ในโรงพยาบาลแพร่ เขตสุขภาพที่ 1

8.สาขาสุขภาพช่องปาก ได้แก่เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมทันตสุขภาพเด็ก ปฐมวัยแบบบูรณาการด้วยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ตําบลบัวใหญ่ อําเภอน้ำพอง ปี 2556-2559 เขตสุขภาพที่ 7

9. สาขาไต ได้แก่เรื่อง การเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่าย ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้ดูแล ชะลอไตเสื่อม เขตสุขภาพที่ 7

10.สาขาตา ได้แก่เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพระดับปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 5

11.สาขาศัลยกรรม ได้แก่เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน แบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 6

12.สาขาอายุรกรรม ได้แก่เรื่อง การใช้ SOS score ในการบ่งชี้ผู้ป่วยที่มีอาการทรุดลงในโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 2

13.สาขาแม่และเด็ก ได้แก่เรื่อง การพัฒนาการส่งต่อเด็กที่มีภาวะวิกฤตของเขตบริการสาธารณสุขที่ 12 เขตสุขภาพที่ 12

14.สาขาระบบปฐมภูมิและสขุภาพอําเภอ ได้แก่เรื่อง จากก้อนหินตกน้ํา สู่ผีเสื้อกระพือปีก เป็นอําเภอต้นแบบงานศพ งานบุญปลอดเหล้า อย่างยั่งยืน อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เขตสุขภาพที่ 10

15.สาขาโรคไม่ติดต่อ ได้แก่เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลเครือข่ายในการ รักษาผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดในระยะเฉียบพลันด้วยระบบการรับปรึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศทางไกล (Telestroke system) ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตสุขภาพที่ 13

16.สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ได้แก่เรื่อง การใช้ศาสตร์มณีเวชในระบบบริการสุขภาพ : เปลี่ยนกระบวนทัศน์ ปรับกระบวนคิด สร้างสมดุลชีวิต เขตสุขภาพที่ 12

17.สาขาการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ได้แก่เรื่อง ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศในการติดตามตัวชี้วัดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยใช้โปรแกรม RDU 2016 โรงพยาบาลบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร เขตสุขภาพที่ 8

18.สาขาการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลันและการดูแลแบบประคับ ประคอง ได้แก่เรื่อง นวัตกรรมแบบบันทึกการติดตาม/เฝ้าระวังการใช้ยาระงับปวดกลุ่ม OPIOIDS Palliative care clinic โรงพยาบาลสตูล เขตสุขภาพที่ 12

19.สาขายาเสพติด ได้แก่เรื่อง การดําเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี เขตสุขภาพที่ 5