ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบเสนอ ก.พ. ขอกำหนดตำแหน่งผู้จัดการเครือข่ายคลินิกหมอครอบครัว ผอ.รพ.สต./ผอ.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และพยาบาลวิชาชีพ ใน รพศ./รพท. และ รพช.ที่ทำหน้าที่ผู้จัดการเครือข่าย เป็นระดับชำนาญการพิเศษ โดยขอยกเว้นไม่ยุบตำแหน่ง

นพ.โสภณ เมฆธน

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุม อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอ ก.พ.ขอกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งผู้จัดการเครือข่ายคลินิกหมอครอบครัว ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ (นักวิชาการสาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ) และพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ที่ทำหน้าที่ผู้จัดการเครือข่าย เป็นระดับชำนาญการพิเศษ โดยขอยกเว้นการยุบเลิกตำแหน่ง

นอกจากนี้ ในปี 2561 จะกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษเพิ่มอีก 486 ตำแหน่ง เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่ง ในส่วนพยาบาลวิชาชีพสังกัดกรมอนามัยและกรมควบคุมโรคอยู่ระหว่างดำเนินการ ​​โดยความก้าวหน้าในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองการพยาบาล กองบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันผลักดันให้ประสบความสำเร็จ​​ อย่างไรก็ตามทุกวิชาชีพที่ได้รับการดูแลความก้าวหน้าในตำแหน่งต้องเร่งสร้างสรรค์งานเพื่อประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ ตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข มีมติอนุมัติให้กำหนดตำแหน่งสูงขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 3 กลุ่ม ดังนี้

​​1.พยาบาลวิชาชีพทรงคุณวุฒิ (ด้านการพยาบาล) จำนวน 1 ตำแหน่ง นับเป็นตำแหน่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข

2.พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โดยยกเว้นการยุบเลิกตำแหน่ง จำนวน 699 ตำแหน่ง ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 317 ตำแหน่ง กรมการแพทย์ จำนวน 215 ตำแหน่ง และกรมสุขภาพจิต จำนวน 167 ตำแหน่ง

3.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) จำนวน 7 ตำแหน่ง และผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) จำนวน 1 ตำแหน่ง