ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.เผยเขตสุขภาพที่ 12 ตั้งเป้าพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ 5 สาขา หัวใจ, อุบัติเหตุ, ทารกแรกเกิด, ปลูกถ่ายอวัยวะ และมะเร็ง พร้อมเพิ่มศักยภาพ รพ.ชุมชนในจังหวัดมีศักยภาพเฉพาะด้านอย่างน้อย 1 แห่ง รพ.สงขลาใช้การคัดกรองโรคมะเร็ง รักษาแต่เริ่มแรก ลดอัตราตายได้ผล

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมการจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ปฏิรูประบบสุขภาพ ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ที่แบ่งเครือข่ายบริการเป็น 12 เขตสุขภาพ และ กทม. ให้บริการดูแลตามการเจ็บป่วยและความรุนแรงของโรคในภูมิภาคนั้นๆ ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยให้เขตสุขภาพพัฒนาระบบบริการตั้งแต่บริการพื้นฐาน บริการหลัก และความเชี่ยวชาญระดับสูงทั้ง 19 สาขา บริการเบ็ดเสร็จภายในเครือข่าย ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย ลดอัตราป่วย ตาย รักษาโรคที่สำคัญ รวมถึงลดค่าใช้จ่าย

นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า สำหรับปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่สงขลา พบว่ามะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นของจังหวัด โดยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเพิ่มมากขึ้นทุกปี โรงพยาบาลสงขลาสามารถลดอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในจังหวัดได้ดี ผู้ป่วยเข้าถึงบริการตั้งแต่ระยะแรกลดอัตราป่วยและเสียชีวิต โดยการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักในกลุ่มเสี่ยง ญาติสายตรงผู้ป่วยมะเร็ง และผู้สูงอายุ โดยการส่องกล้องและตรวจชิ้นเนื้อ ทราบผลภายใน 2 สัปดาห์ และทำการผ่าตัดภายใน 1 เดือน ให้รับเคมีบำบัดหลังจากผ่าตัดภายใน 6 สัปดาห์ ทั้งที่แผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ผลการดำเนินงาน 2 ปีที่ผ่านมา สามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้ จาก 92 รายในปี 2558 เหลือ 58 รายในปี 2559 และในปี 2561 ได้กำหนดให้ดำเนินการในโรงพยาบาลใหญ่ของทุกเขตสุขภาพ

ด้าน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 12 กล่าวว่า สำหรับเขตสุขภาพที่ 12 ในปี พ.ศ. 2560-2565 มีแผนพัฒนาระบบริการศูนย์ความเป็นเลิศ 5 สาขา ได้แก่

1.สาขาหัวใจ เช่น พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลศูนย์ 3 แห่งในการสวนหลอดเลือดหัวใจและผ่าตัดเปิดหัวใจ

2.สาขาอุบัติเหตุ เช่น พัฒนาห้องฉุกเฉินคุณภาพ

3.สาขาทารกแรกเกิด เช่น พัฒนาให้มีเตียงผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด (NICU) เพียงพอในจังหวัดและเขต

4.สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ รพ.หาดใหญ่จัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะและให้บริการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ดวงตา

5.สาขามะเร็ง เช่น พัฒนาระบบทะเบียนมะเร็งระดับเขต เพิ่มศักยภาพให้ รพ.ชุมชนให้ยาเคมีบำบัดได้ เพิ่มศักยภาพด้านรังสีรักษาของ รพ.หาดใหญ่ โดยกำลังก่อสร้างอาคารรังสีรักษาที่ รพ.นาหม่อม

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบริการสาขาหลักพื้นฐาน อาทิ เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดให้มีศักยภาพเฉพาะด้านอย่างน้อย 1 แห่ง เช่น รพ.นาโยง ผ่าตัดตาต้อกระจก รพ.นาหม่อม ให้ยาเคมีบำบัด เป็นต้น

ทั้งนี้ เขตสุขภาพที่ 12 ประกอบด้วย 7 จังหวัดได้แก่ ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีประชากร 4,887,545 คน โรงพยาบาลศูนย์ 3 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 7 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 67 แห่ง โรงพยาลบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 799 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชน 33 แห่ง แบ่งการดูแลประชาชนเป็น 3 โซน โดยมีโรงพยาบาลศูนย์เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ได้แก่

1.โรงพยาบาลศูนย์ตรัง ดูแลจังหวัดตรังและพัทลุง

2.โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ ดูแลจังหวัดสงขลา สตูล และชายขอบจังหวัดพัทลุงที่ติดกับ อ.หาดใหญ่

3.โรงพยาบาลศูนย์ยะลา ดูแลจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส