สปส.เผย ผู้ประกันตน 70% เห็นด้วยขยายอายุรับบำนาญจาก 55 ปีเป็น 60 ปี

Sun, 2018-01-28 12:21 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ประกันสังคมเผยผลการรับฟังความคิดเห็นผู้ประกันตนเกี่ยวกับบำนาญชราภาพ 12 ครั้ง ทั่วประเทศ พบร้อยละ 70 เห็นด้วยกับการขยายอายุรับบำนาญชราภาพจาก 55 ปี เป็น 60 ปี ด้านเลขาธิการ สปส. แจงต้องนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกันตน

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าการรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญกองทุนประกันสังคม ผ่านการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ จำนวน 12 ครั้ง (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ พิษณุโลก กระบี่ สงขลา ขอนแก่น อุบลราชธานี ระยอง เพชรบุรี กรุงเทพมหานคร และล่าสุดที่อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2560) การแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม และการประชุมรับฟังความคิดเห็นเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม

ผู้แสดงความคิดเห็นประกอบด้วย ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้แทนภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม รวมจำนวนทั้งสิ้น 11,885 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 10,178 คน คิดเป็น 85.64% ผลสรุปที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละครั้งได้สะท้อนถึงการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูประบบบำนาญชราภาพในหลายมิติ

การจัดประชุม 12 ครั้งที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ต่างเห็นด้วยกับการขยายอายุรับบำนาญชราภาพจาก 55 ปี ออกไปเพื่อให้ผู้ประกันตนมีระยะเวลาในการออมเพิ่มขึ้น และเห็นว่าอายุที่เกิดสิทธิควรเป็น 60 ปี (48.42%) รวมทั้งเห็นว่าอายุเกิดสิทธิในอีก 10 ปีข้างหน้าควรเป็น 60 ปี (42.87%)

ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าควรขยายอายุรับบำนาญชราภาพด้วยวิธีการสมัครใจมากกว่าการใช้วิธีบังคับ (82.74%) โดยผู้ที่เห็นด้วยกับแนวทางการขยายอายุ (60.83%) ส่วนใหญ่เลือกแนวทางที่ 3 คือ เห็นควรให้ขยายอายุการเกิดสิทธิรับบำนาญชราภาพตามหลักสากล และสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์บำเหน็จไปส่วนหนึ่งก่อนครบอายุรับบำนาญ เมื่อครบอายุเกิดสิทธิรับบำนาญจะได้รับบำนาญในจำนวนที่ลดลง (37.37%)

รองลงมาเลือกแนวทางที่ 2 เห็นควรให้ดำเนินการขยายอายุรับบำนาญชราภาพตามหลักสากล รับบำเหน็จชดเชยหากไม่สามารถทำงานจนถึงอายุรับบำนาญได้ (36.72%)

และแนวทางที่ 4 ขยายอายุรับบำนาญขั้นต่ำเฉพาะผู้ประกันตนใหม่ สำหรับผู้ประกันตนเดิมสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์บำเหน็จไปส่วนหนึ่งก่อนครบอายุรับบำนาญ แต่เมื่อครบอายุเกิดสิทธิบำนาญจะได้รับบำนาญในจำนวนที่ลดลง (25.91%)

สำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางการขยายอายุให้คงแนวทางเดิมคือ แนวทางที่ 1 คงอายุเกิดสิทธิรับบำนาญชราภาพไว้ที่ 55 ปี เงื่อนไขและเงินบำนาญแบบเดิม (35.95%) และมีผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนวทางอื่น (3.22%)

นายสุรเดช กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ยังเห็นด้วยกับการปรับสูตรการคำนวณบำนาญจากค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย เป็นการคำนวณจากค่าจ้างเฉลี่ยตลอดอายุการทำงาน โดยปรับมูลค่าของค่าจ้างแต่ละปีให้เป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนนำมาเฉลี่ย ซึ่งจะทำให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ได้รับเงินบำนาญชราภาพต่อเดือนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรเดิม นอกจากนี้ผู้ประกันตนส่วนใหญ่ยังยินดีให้หักบำนาญส่วนหนึ่งเป็นเบี้ยประกันสุขภาพเพื่อให้รับสิทธิประกันสุขภาพต่อเนื่องหลังพ้นจากการเป็นผู้ประกันตน ส่วนทางเลือกในการขยายอายุการรับสิทธิยังมีความเห็นที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการคงแนวทางการรับสิทธิบำนาญชราภาพเมื่ออายุครบ 55 ปี หรือการขยายอายุรับบำนาญชราภาพตามหลักสากล และขยายอายุรับบำนาญขั้นต่ำเฉพาะผู้ประกันตนรายใหม่ เป็นต้น

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมจะนำผลในการรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญนำมาวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปแนวทางที่เหมาะสมในการจัดทำระบบบำนาญ เพื่อทำให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุดรวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีวัยเกษียณ

Comments

Submitted by Anonymous on
ไม่เห็นด้วย 35.95% +อื่น ๆ 3.22% แล้วเห็นด้วย 70% มาได้ยังไง? มีคนเห็นว่าควรใช้วิธีบังคับด้วยเหรอ?? ** ไปแวะดูความเห็นโดยตรงจากผู้ประกันตน ในพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะพบเลยว่า 1000% ไม่เห็นด้วยกับการขยายเวลา และต้องการรับเงินสะสมของตนคืนเป็นบำเหน็จ 999.99%

Submitted by AMP on
ไม่เห็นด้วยเลยค่ะเรื่องรับตอนอายุ 60 ปี ทำแบบสอบถามถึงผู้ประกันตนทุกคนดีกว่าค่ะ ส่วนใหญ่อยากจะได้รับแบบยำเหน็จกันด้วยซ้ำไป ผู้ประกันตน 70% ไปเห็นด้วยตอนไหน ในเพจก็ยังไม่เห็นด้วยทุกคอมเม้นต์เลย งงมากๆ เห็นใจผู้ประกันตนด้วยค่ะ

Add new comment