สธ.แจ้งคณะเภสัชฯ ปี 63 ไม่มีตำแหน่ง ขรก.บรรจุให้นักเรียนทุนเภสัช หากประสงค์ทำงานต่อ จะจ้างรูปแบบอื่นแทน

Sun, 2019-12-01 11:09 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.ส่งหนังสือถึงคณบดีคณะเภสัชฯ แจ้ง ตั้งแต่ปี 2563 สธ.ไม่มีตำแหน่งข้าราชการเพียงพอที่จะบรรจุนักศึกษาเภสัชฯ ที่ใช้ทุนเป็นข้าราชการได้ เหตุ คปร.ไม่จัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้ ระบุ หากนักเรียนทุนสายงานเภสัชฯ ต้องการทำงานในสังกัด สธ.จะจ้างงานรูปแบบอื่นแทน คือ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำหนังสือที่ สธ 0208.03/ว2466 ลงนามโดย นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถึง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่องการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2563 โดยระบุว่า

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประสบปัญหาเรื่องการบริหารตำแหน่งที่จะบรรจุนักเรียนทุนสำหรับตำแหน่งเภสัชกร เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ไม่จัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตำแหน่งเภสัชกร ตั้งแต่ปี 2560-2562 ทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่มีตำแหน่งข้าราชการเพียงพอที่จะบรรจุนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ได้ ประกอบกับ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติไม่พิจารณาจัดสรรตำแหน่งว่าง สายงานเภสัชกร เพื่อบรรจุนักเรียนทุน ปี 2563 และปีถัดไป โดยหากนักเรียนทุนสายงานเภสัชกรประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้พิจารณาจ้างงานรูปแบบอื่นแทน ทั้งนี้ไม่เกินกรอบอัตรากำลังที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือไม่เกินกรอบการจ้างที่กระทรวงการคลังงกำหนด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอเรียนว่า นักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ที่ประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานเป็นรูปแบบอื่น (พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) แทนการบรรจุเป็นข้าราชการ สำหรับรูปแบบ วิธีการเลือกสรร และจำนวน จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชมรมเภสัชกร รพช.รับได้ กรณี สธ.ไม่บรรจุ ขรก.นักเรียนทุนเภสัช เหตุยังมีกลุ่มค้างท่อรอบรรจุอยู่

สธ.ชี้ไม่บรรจุ ขรก.เภสัชกรจบใหม่ เป็นไปตามมติ ครม. เผยเตรียมทบทวนภาระงานแต่ละวิชาชีพใหม่

Comments

Submitted by เรียน รมว.สธ. on
จะเอาอัตราตำแหน่งข้าราชการพลเรือนตำแหน่งเภสัชกรที่เกษียณอายุราชการในแต่ละปี ไปให้ใคร วิชาชีพไหน ?????????????????????????????????????? ....... "ก.พ.แจงยกเลิกจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่บรรจุแพทย์-ทันตแพทย์ หลังปี 64 เนื่องจาก สธ.สามารถจัดสรรตำแหน่งให้กับนักศึกษาแพทย์จบใหม่จากตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณที่มีปีละ 6,000-10,000 ตำแหน่งมาบรรจุได้" https://www.hfocus.org/content/2019/04/17107

Submitted by สาเหตุที่แท้จริง 1. on
" อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติไม่พิจารณาจัดสรรตำแหน่งว่าง สายงานเภสัชกร เพื่อบรรจุนักเรียนทุน ปี 2563 และปีถัดไป"

Submitted by ตัวการ! on
พรบ.ระเบียบช้าราชการพลเรือน 2551 "มาตรา ๑๕ อ.ก.พ. กระทรวง ประกอบด้วยรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เป็นประธาน ปลัดกระทรวง เป็นรองประธาน และผู้แทน ก.พ. ซึ่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนในสำนักงาน ก.พ. หนึ่งคน เป็นอนุกรรมการโดยตำแหน่ง และอนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจาก............"

Submitted by เลือกปฏิบัติ! on
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ มาตรา ๔๒ การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คำนึงถึง ระบบคุณธรรมดังต่อไปนี้ (๑) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำ รงตำ แหน่งต้องคำ นึงถึง ความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ (๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรและ ลักษณะของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

Submitted by กระทำมิได้ on
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระทํามิได้

Submitted by แนวโน้ม ปัญหา on
แนวโน้มการบริหารงานบุคคลของกระทรวงสาธารณสุขในอนาคตก็คือ เฉพาะสาขาวิชาชีพแพทย์และทันตแพทย์เท่านั้นที่จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ จากตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณ(หรือลาออก)ของข้าราชการสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพที่มีปีละ 6,000-10,000 ตำแหน่งมาบรรจุได้...... ส่วนสาขาวิชาชีพเภสัชกรรม และสาขาวิชาชีพทางด้านสุขภาพอื่น ๆ ก็น่าจะต้องรับสภาพจ้างงานรูปแบบอื่นแทน คือ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน....... ปัญหาที่จะตามมาก็คือกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้มีเฉพาะภารกิจหน้าที่สำคัญแค่ 4 มิติ คิทางด้านการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ เท่านั้น ...... ภารกิจสำคัญอีกประการหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขคือภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านสาธารณสุขตามกฎหมายฉบับต่าง ๆ เช่น พรบ.สถานพยาบาล พรบ.ยา พรบ.อาหาร พรบ.เครื่องสำอาง พรบ.ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ฯลฯ ซึ่งโดยหลักทางกฎหมาย การแต่งตั้ง"พนักงานเจ้าหน้าที่"ตามกฎหมายฉบับต่าง ๆ ดังกล่าวต้องแต่งตั้งจากบุคลซึ่งดำรงตำแหน่งเป็น"ข้าราชการ" เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการสายงานเภสัชกรทุกระดับ ต้องทำหน้าที่"พนักงานเจ้าหน้าที่"ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านสาธารณสุขดังกล่าวแทบทุกฉบับ....... ดังนั้นการที่กระทรวงสาธารณสุขเอาตำแหน่งว่างจากการเกษียณหรือลาออกจากราชการของสายงานเภสัชกร ไปบรรจุข้าราชการให้สายงานอื่น แล้วให้สายงานเภสัชกรทั้งหมดในกระทรวงสาธารณสุขเป็นแค่ลูกล้าง ต้องรับสภาพการจ้างงานรูปแบบอื่นแทน คือ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทั้งหมดทั้งสิ้น แล้วกระทรวงสาธารณสุขจะเอาบุคคลที่เป็นข้าราชการสายงานเภสัชกรจากที่ไหนมาแต่งตั้งเป็น"พนักงานเจ้าหน้าที่"ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านสาธารณสุขหลาย ๆ ฉบับ ดังกล่าวแล้วข้างต้น??????

Submitted by เรียน รมว.สธ. on
ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธาน อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขคนปัจจุบัน ควรจะดำเนินการทบทวน"มติ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่มีมติไม่พิจารณาจัดสรรตำแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการของข้าราชการสายงานเภสัชกร เพื่อบรรจุนักเรียนทุนเภสัชกร ปี 2563" โดยเร่งด่วนด้วย....... กระทรวงสาธารณสุขควรพิจารณาจัดสรรตำแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการของข้าราชการสายงานเภสัชกร เพื่อบรรจุนักเรียนทุนเภสัชกร ปี 2563 และในปีต่อ ๆ ไปทุกปีและทุกๆตำแหน่งที่ว่างลงจากการเกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการของข้าราชการสายงานเภสัชกร สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

Add new comment