ผู้ป่วยติดเตียง

 • ในที่ประชุมสำนักอนามัยรายงานผลการดำเนินงานโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้ป่วยติดเตียง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.64 ที่ผ่านมา เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมทั้งป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคแก่กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ถึงที่พักอาศัยภายในบ้าน
  2021-09-13 14:59
 • จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ตัวแทนแพทย์ทางไกลอัจฉริยะแบบพกพาเพื่อสนับสนุนการตรวจวัดและให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพผู้ป่วยติดเตียงในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการประมวลผลองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมโยงและให้ข้อมูลช่วยตัดสินใจ ประเมินระดับความรุนแรงของอาการโรค ให้คำแนะนำการดูแลรักษาและบำบัดอาการโรค รวมทั้งแจ้งเตือนการส่งต่อผู้ป่วยที่มีระดับอาการรุนแรงหรือมีอาการไม่น่าไว้วางใจเข้าสู่กระบวนการรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลผลการตรวจสุขภาพของผู้ป่วยแต่ละรายไว้ดูย้อนหลังได้ด้วย
  2019-08-03 10:42
 • แพทย์ รพ.แพร่ สนับสนุนสุดตัว รัฐเปิดช่องให้ อปท.จ้างนักบริบาลชุมชนดูแลผู้สูงอายุติดเตียง เผยเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้าน เกิดการจ้างงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ระบุเป็นนโยบายที่ดีมากๆ
  2018-07-14 20:51
 • รมต.ประจำสำนักนายกฯ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดนโยบายรัฐ ได้ข้อสรุปลุยแก้กฎหมาย-ระเบียบ เปิดช่องให้ อปท.จ้างนักบริบาลชุมชนดูแลผู้สูงอายุติดเตียงได้ คาดใช้งบประมาณ 2,000 ล้านบาท ยกระดับคุณภาพชีวิตคนแก่ทั่วประเทศ
  2018-07-03 13:20
 • นายกเทศบาลนครรังสิต โวย สตง.ทักท้วง กระทบจัดบริการแพทย์ฉุกเฉินทั่วประเทศ ระบุต้องหยุดรับส่งผู้ป่วยติดเตียงมากว่า 1 ปี เหตุไร้ความชัดเจน
  2017-09-09 08:30
 • นายกเทศบาลตำบลขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ชูอาสาสมัครจิตอาสา Care Giver มุ่งเน้นดูแลผู้ป่วยสูงวัยได้ผลจริง ทำงานเชื่อมโยงโรงพยบาลในพื้นที่ 
  2017-04-30 10:58
 • โรงพยาบาลวังชิ้น บุกชุมชนค้นหาผู้ป่วย ‘ข้อสะโพกหัก’ เร่งรักษาแก้ปัญหาผู้ป่วยติดเตียง จัดเครือข่ายบริการร่วมกับโรงพยาบาลแพร่-อปท. สอดประสานนำส่ง บ้าน-รพ.ชุมชน-รพ.ทั่วไป วางระบบเยี่ยมหลังผ่าตัด สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ
  2017-01-31 12:00
 • “สำนักงานเขตจตุจักร” ที่แรก กทม.ทำบัตรประชาชนถึงบ้านบริการผู้ป่วยติดเตียง
  2017-01-26 13:20
 • ประชาชนชี้ปัญหาลงทะเบียนผู้ยากไร้ รัฐให้เปิดบัญชีก่อนทั้งที่ยังไม่ทราบผลการอนุมัติ แถมไม่ยอมให้เปิดบัญชีร่วมกรณีผู้ป่วยติดเตียง
  2016-08-15 14:07
 • ‘ผอ.รพ.ลำสนธิ’ ชี้นโยบายหมอครอบครัวจะเป็นประโยชน์กับพื้นที่ที่กำลังเริ่มต้น ใช้เวลาไม่มาก น้อยกว่าลำสนธิที่ต้องใช้เวลาถึง 10 ปี เหตุขอความร่วมมมือได้ง่าย หากติดขัดยังสามารถผลักดันและเอื้อต่อการแก้ไขปัญหา แจง ทีมหมอครอบครัวสอดคล้องกับสังคมไทยที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ใช้งบไม่มาก ต่างจากตั้งสถานบริบาลเพื่อรวมดูแลผู้สูงอายุเช่นที่ ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ทำ ซึ่งใช้งบมาก ทั้งเดินหน้าต่อยาก ระบุสถานการณ์สุขภาพทั่วโลกต่างต้องเผชิญการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว คนพิการ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย แต่หมอครอบครัวตอบโจทย์นี้ได้ ที่สำคัญต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย
  2015-05-26 18:32
 • รมว.สธ. ชื่นชมผลการดำเนินงานของหมอครอบครัวศูนย์อนามัย 11 ช่วยแก้ไขเด็กแรกเกิด-5 ปีที่มีพัฒนาการล่าช้าสำเร็จ ร้อยละ 50 ผู้ป่วยเรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาล/ความดันโลหิตสูงได้สามารถกลับบ้านได้ ร้อยละ 31 และผู้ป่วยพิการ/ผู้สูงอายุติดเตียงกลับบ้านได้ร้อยละ 11 ปริมาณผู้ป่วยติดเตียงครองเตียงในโรงพยาบาลลดลงร้อยละ 56 นำสมาร์โฟนมาเป็นเครื่องมือสร้างกลุ่มไลน์ทีมสหวิชาชีพ เยี่ยมผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายสื่อสารไปถึงผู้ป่วยและญาติและให้คำแนะนำพยาบาลชุมชน ผ่านระบบไลน์ทุกวัน รวมทั้งสร้างห้องสมุดระบบออนไลน์เป็นคลังความรู้สุขภาพ/สื่อสุขภาพ/ คู่มือแนวทางปฏิบัติในรูปภาพและเสียง
  2015-03-07 12:24
 • รมช.สธ.แนะทีมหมอครอบครัว ยึด 3 หลักในการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุติดเตียงและผู้พิการในชุมชน คือ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ไปรักษาที่โรงพยาบาลน้อยลง และผู้ดูแลผู้ป่วยมีทุกข์น้อยลง โดยมีโรงพยาบาลเป็นพี่เลี้ยงในการทำงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดระบบให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งการส่งต่อรักษาแบบเป็นระบบ สร้างความมั่นใจ ไม่กังวลเมื่อต้องไปรักษาในโรงพยาบาลขนาดใหญ่
  2015-02-22 13:38

Pages